اخبار دانشنامه

اخبار دانشنامه (74)

ب) تاريخ:  12/2/95    ج) ساعت آغاز:18    د) ساعت پايان: 20

ب) تاريخ:  5/2/95    ج) ساعت آغاز:18    د) ساعت پايان: 20

تاريخ:  22/1/95    ساعت آغاز:18    ساعت پايان: 20

تاريخ:  16/12/94    ساعت آغاز:18:30    ساعت پايان: 20:30

تاريخ:  2/12/94    ساعت آغاز:18:30    ساعت پايان:20:30