اخبار دانشنامه

اخبار دانشنامه (74)

تاريخ:  14/07/95    ساعت آغاز:6:30     ساعت پايان: 8:30

تاريخ:  07/07/95    ساعت آغاز:6:30     ساعت پايان: 8:30

تاريخ:  18/11/94    ساعت آغاز:18:30    ساعت پايان: 20:30

تاريخ:  11/11/94    ساعت آغاز:18:30    ساعت پايان: 20:30

هشتمین جلسه گروه تاریخ دانشنامه زنان مسلمان در تاریخ 27/10/94 برگزار شد.