اخبار دانشنامه

اخبار دانشنامه (74)

هفتمین جلسه گروه تاریخ دانشنامه زنان مسلمان در تاریخ 20/10/94 برگزار شد.

ششمین جلسه گروه تاریخ دانشنامه زنان مسلمان در تاریخ 6/10/94 برگزار شد.

پنجمین جلسه گروه تاریخ دانشنامه زنان مسلمان در تاریخ 29/9/94 برگزار شد.

چهارمین جلسه گروه تاریخ دانشنامه زنان مسلمان در تاریخ 22/9/94 برگزار شد.

سومین جلسه گروه تاریخ دانشنامه زنان مسلمان در تاریخ 8/9/94 برگزار شد.