اخبار دانشنامه

اخبار دانشنامه (74)

دومین جلسه گروه تاریخ دانشنامه زنان مسلمان در تاریخ 1/9/94 برگزار شد.

اولین جلسه گروه تاریخ دانشنامه زنان مسلمان در تاریخ 24/8/94 با حضور مدیر و اعضای گروه برگزار شد.

تاريخ:  24/06/95    ساعت آغاز:6:30     ساعت پايان: 8:30

تاريخ:  10/06/95    ساعت آغاز:6:30     ساعت پايان: 8:30

تاريخ:  03/06/95    ساعت آغاز:6:30     ساعت پايان: 8:30