اخبار دانشنامه

اخبار دانشنامه (74)

تاريخ:  20/05/95    ج) ساعت آغاز:6:30     د) ساعت پايان: 8:30

نشست هم اندیشی گروه های تخصصی گروه علوم انسانی دانشنامه زن مسلمان روز شنبه 27 شهریور 1395 در سالن جلسات ساختمان مدیریت جامعه الزهرا (س) با حضور اعضای گروه ها برگزار شد.

مشخصات جلسه:

تاريخ: 23/04/95 ساعت آغاز:6:30 ساعت پايان: 8:30

مشخصات جلسه:

تاريخ: 09/04/95 ساعت آغاز:17:30 ساعت پايان: 19:30

مشخصات جلسه:

تاريخ: 02/04/95          ساعت آغاز:17:30 ساعت پايان: 19:30