اخبار دانشنامه

اخبار دانشنامه (74)

مشخصات جلسه: تاريخ:  12/03/95    ساعت آغاز:6:30    ساعت پايان: 8:30

مشخصات جلسه: تاريخ: 05/03/95    ساعت آغاز:16    ساعت پايان: 18

مشخصات جلسه: تاريخ:  05/03/95    ساعت آغاز:14    ساعت پايان: 16

مشخصات جلسه: تاريخ:  05/03/95    ساعت آغاز:10:30   ساعت پايان: 12:30

مشخصات جلسه: تاريخ:  05/03/95   ساعت آغاز:8    ساعت پايان: 10