اخبار دانشنامه

اخبار دانشنامه (74)

تاريخ:  15/10/95    ساعت آغاز:6:30    ساعت پايان: 8:30

ب) تاريخ:  01/10/95    ج) ساعت آغاز:6:30 صبح  د) ساعت پايان: 8:30

تاريخ:  26/08/95    ساعت آغاز:6:30   ساعت پايان: 8:30

ب) تاريخ:  19/08/95    ج) ساعت آغاز:6:30    د) ساعت پايان: 8:30

تاريخ:  12/08/95    ساعت آغاز:6:30    ساعت پايان: 8:30