اخبار دانشنامه

اخبار دانشنامه (74)

مشخصات جلسه:

تاريخ:  30/10/94    ساعت آغاز: 6:30    ساعت پايان: 8:30

مشخصات جلسه:

تاريخ:  23/10/94    ساعت آغاز: 6:30    ساعت پايان: 8:30

مشخصات جلسه:

تاريخ:  16/10/94    ساعت آغاز: 6:30    ساعت پايان: 8:30

مشخصات جلسه:

تاريخ:  25/09/94    ساعت آغاز: 6:30     ساعت پايان: 8:30

مشخصات جلسه:

تاريخ:  18/09/94    ساعت آغاز: 6:30    ساعت پايان: 8:30