شنبه, 19 تیر 1395 ساعت 04:30

معرفی فصلنامه علمی - پژوهشی زن و فرهنگ

نوشته شده توسط

فصلنامه " زن و فرهنگ در پاییز  1388 نخستین شماره خود را منتشر ساخت.همچنین مورخ 29/9/1389، مجله زن و فرهنگ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز دارای شرایط دریافت درجه علمی پژوهشی شناخته شد.تاکنون 27 شماره از فصلنامه مذکور به طبع رسیده است.
هدف کلی مجله زن و فرهنگ بازتاب فرهنگی حضور زنان در جامعه در عرصه های گوناگون زندگی و تلاش های اجتماعی است
مقالات چاپ شده در این نشریه در موضوعات اخلاق، اقتصاد، پزشکی  و بهداشت، تاریخ ، جامعه شناسی ، تاریخ، حقوق و علوم سیاسی ، دین مذهب و فقه، روان شناسی  و هنر و معماری می باشد .

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
مدیر مسئول: دکتر مژگان خدادادی
سردبیر: دکتر فرح نادری
اعضای هیئت تحریریه: دکتر یوسفعلی عطاری، دکتر مجید کار اندیش ، دکتر منیژه انوشه، دکتر نصر الله امامی ، دکتر مهناز مهرابی زاده هنرمند
آدرس وب سایت : http://jwc.iauahvaz.ac.ir/
تلفن: 3348365-0611
آدرس:  اهواز، اتوبان گلستان، ميدان كارگر، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اهواز، معاونت پژوهشي.

جکیده :
هدف پژوهش حاضر ، برررسی رابطه بین باورهای مذهبی ، سبک های هویتی و ویژگی های شحصیتی با افسردگی در میان دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان) بود . بدین منظور از بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی

کلیدواژگان
باورهای مذهبی؛ سبکهای هویتی؛ ویژگیهای شخصیتی؛ افسردگی؛ دانشجویان دختر

نویسندگان:ایران مهدیزادگان؛ نرگس رییسی

مقاله 3، دوره 7، شماره 26، زمستان 1394

کلیدواژگان
تصویر بدنی؛ کیفیت زندگی؛ استرس ادراک شده؛ اختلالات خوردن

نویسندگان:فرح نادری؛ یوسف صالحی اصل

مقاله 2، دوره 7، شماره 26، زمستان 1394

پنج شنبه, 03 تیر 1395 ساعت 04:30

بررسی نظریه های ساختاری، قرهنگی و خشونت روانی علیه زنان

نوشته شده توسط

کلیدواژگان
نظریه ساختاری؛ فرهنگی؛ خشونت روانی

نویسندگان:جلیل عظیمی؛ اعظم محمودی

مقاله 1، دوره 7، شماره 26، زمستان 1394

چکیده
اکثر زنان در دنیا نیاز به حمایت بنیادی در کارکرد زندگی انسانی دارند تفاوتهای ناحی های در دسترسی به منافع توسعه بر اساس جنسیت در ایران وجود دارد. این مطالعه درصدد تجزیه و تحلیل شاخص تبعیض جنسیتی م یباشد، که این شاخص برای دو جنس به تفکیک به منظور نشان دادن نابرابری جنسیتی مورد استفاده قرارمی گیرد. پژوهش حاضر به طور میدانی، در حوزه روستایی و در روستاهای شهرستان باوی انجام گردید. در این پژوهش به زیر شاخ صهای اصلی این شاخص از جمله شاخص آموزش عمومی، شاخص درآمد سرانه و امید به زندگی اشاره شده است که این شاخص بر شهرستان باوی تطبیق داده شده است و مربوط به سال 1390 م یباشد که طبق اطلاعات اولیه روستاهای این شهرستان از سال 1385 تا 1390 پیشرفت چش مگیری داشت هاند. شهرستان مورد مطالعه در شرق اهواز با وسعت 95477 هکتار و با جمعیتی برابر با 89160 نفر قرار دارد. یافت ههای این پژوهش نشان م یدهد که تاثیر
این شاخص بر شهرستان در برخی معیارها سبب پیشرفت شهرستان و برخی معیارها عقب ماندگی شهرستان را نشان م یدهد که در شاخص تبعیض جنسیتی که تفاوتها هر چند نا چیز بین زنان و مردان، به وضوح قابل مشاهده است چه از نظر آموزشی و یا از نظر درآمد، که در همه موارد برتری مردان نسبت به زنان را نشان م یدهد
کلیدواژگان:تبعیض جنسیتی؛ شاخ صهای توسعه انسانی؛ نواحی روستائی

نویسنده:خدیجه نیسی؛ منوچهر جوانمردی

مقاله 8، دوره 7، شماره 25، پاییز 1394

پنج شنبه, 03 تیر 1395 ساعت 04:30

تحلیل ازدواج در شاهنامه فردوسی

نوشته شده توسط

چکیده
هدف ازاین پژوهش بررسی نقش و جایگاه زنان بعنوان عامل موثر در ازدواج و تشکیل خانواده در شاهنامه فردوسی بود. رویکرد اجتماعی قصه ها ی شاهنامه نشانگرآن بود که تشکیل خانواده ،خارج از اصول پدرسالاری صورت می گرفت .بعبارتی سازمان دهندگان امور اجتماعی خانواده زنان بودند نه مردان .در حالیکه در رویکرد اسطوره شناسی، الگوی مرد مداری حاکم بوده است.چنانکه در جای
جای شاهنامه سخن از دلیری و شجاعت مردانی است که همواره پیروز میدان رزم بوده اند. .دیدگاه فرهنگی شاهنامه به امر ازدواج، نشانگر آن بود که اغلب ازدواج ها مبتنی بر انتخاب همسراز اقوام و قبایل بیگانه است و در همه آنها نشانه هایی از اهمیت و اعتبار زن دیده می شد و تاکید بر این نکته که زنان عهده دار نظم بخشی به امور فرزندان به ویژه ازدواج بوده اند.نکته دیگر آنکه فردوسی
در شاهنامه برای برجسته کردن شخصیت های پهلوانی خود ،نوعی گرایش و دلبستگی به انتخاب همسراز طایفه ی بیگانه را درآغاز قصه های رزمی و پهلوانی خود که با روند عاشقانه همراه بود، نشان داده است. نتایج حاصل از تحلیل با بهره گیری ازابیات شاهنامه و داستانهایی از آن بعنوان شاهد مثال به دست آمد

کلیدواژگان:شاهنامه؛ ازدواج

نویسنده:سیده سعیده سنجری

مقاله 7، دوره 7، شماره 25، پاییز 1394

پنج شنبه, 03 تیر 1395 ساعت 04:30

زن دررهبانیت مسیحی

نوشته شده توسط

نویسنده:حمیده حامدی پور

مقاله 6، دوره 7، شماره 25، پاییز 1394

چکیده
هدف این پژوهش بررسی تطبیقی داستان سودابه در شاهنامه و سو-دا-گی در کتاب فن گش نی نایی بود. بررس یها نشان داد که اشتراکات فراوانی در ساختار کلیّ دو داستان وجود دارد. ضمن ای نکه شباهت-های بسیار زیادی نیز میان شخصی تهای دو اثر )سودابه و سو-دا-گی، سیاووش و ای ن-جائو، کاووس و جو-وانگ( از نظر محیط زندگی و پرورش، خصوصیات ظاهری، ویژگیهای اخلاقی، سرگذشت ها و سرنوشت نهایی شان دیده میشود. در تبیین دلایل وجود نقاط مشترک و گاه یکسان در دو داستان، بالاتر از تأثیر و تاثرّات فرهنگی میان ملت ایران و چین، باید به ناخودآگاه جمعی بشر استناد کرد زیرا شالود ه ی اصلی این دو داستان بر اساس که نالگوی عشق ممنوع به ناپسری بنا شده و تمام اتفاقات حول این محور شکل گرفته است.
کلیدواژگان:شاهنامه؛ فن گش نی نایی؛ کهن الگوی عشق ممنوع؛ سودابه؛ سو- دا-گی

نویسندگان:ساره تربیت؛ سید احمد حسینی کازرونی؛ مریم پرهیزکاری؛ داوود یحیایی

مقاله 5، دوره 7، شماره 25، پاییز 1394

پنج شنبه, 03 تیر 1395 ساعت 04:30

زن از دیدگاه فخرالدین عراقی

نوشته شده توسط

چکیده
در عرفان اسلامی از قر نها پیش برخورد بسیار پیشرفته ای با زنان وجود داشته و در مواردی که لازم بوده مانند مراحل خودسازی و سیر و سلوک، هیچ تفاوتی بین زن و مرد قائل نشده و در مواردی حتی زن را والاتر و ارزشمندتر در نظر گرفته و حقوق فوق العاده ای برای زن قائل بوده است که چون بر پایه دو عنصر اصلی یعنی «معنویت و عشق » بوده، زن را به مقام و ارزش شایسته او می رساند
و زنان می توانند یکی از واسطه های برتر در عروج مردان به سعادت و قُرب الهی باشند. در عرفان اسلامی جریان مستقلی به نام «جریان عاشقانه » و یا «عرفان جمالی » وجود دارد. یکی از بزرگان این مکتب «فخرالدین عراقی »،شاعر عاشق و عارف قرن هفتم هجری است. وی معتقد بودکه هویت و اصالت و ویژگ یهای عاطفی، جسمی و روحی و فکری «زن »، از او یک منبع مهر و محبت و عاطفه م یسازد و زن را به عنوان یکی از زیباترین مظاهر جمال الهی در آفرینش معرفی میکند.
کلیدواژگان:فخرالدین عراقی؛ زن؛ عرفان عاشقانه؛ عشق ورزی

نویسنده:لیلا شکوه فر

مقاله 4، دوره 7، شماره 25، پاییز 1394

چکیده
جبران خلیل جبران و نیما یوشیج به عنوان مهمترین نماینده شعری معاصر ایران توجه خاصی به زن دارند. پرداختن هر دو شاعر به مساله زن و مضامین شعری آن مهمترین هدف این پژوهش است. فرضیه های این پژوهش بر این است که جبران و نیما از شاعران معاصری هستند که محور اصلی اشعار آنها زن)معشوقه، همسر،مادر( است؛جبران نسبت به نیما جایگاه والا و رفیعی را برای
زن قائل است. محیطی که نیما یوشیج در آن بزرگ شد و پرورش یافت؛ محیطی روستایی بود که زنان در آنجا پا به پای مردان مشغول کار بودند به همین خاطر جایگاه و ارزش اجتماعی پایینی داشتند، اما در اندیشه جبران زن جایگاهی بهتری دارد؛ چرا که جبران در لبنان و آمریکا زندگی م یکرد و به اقتضای محیطش که از زندگی ساده و فقیرانه به دور بود، زنان محوریت و ارزش دیگری داشتند.
کلیدواژگان:ادبیات تطبیقی؛ جبران؛ نیما؛ زن؛ عشق

نویسندگان:سکینه صارمی گروی؛ حسن مجیدی

مقاله 3، دوره 7، شماره 25، پاییز 1394

صفحه1 از11