مقدمه: کیفیت زندگی مفهومی چندبعدی است که در سال های اخیر به واسطه نقشی که در سلامت اجتماعی و روانی افراد دارد، اهمیت بسزایی یافته است. در این راستا و با توجه به اینکه زنان نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می دهند و سلامت جامعه درگرو سلامت آنان است، توجه به سطح کیفیت زندگی آنان ضروری به نظر می رسد. طی چند دهه اخیر کیفیت زندگی به عنوان معیار مهم سلامت شناخته شده است. به نحوی که این باور را ایجاد نموده است که نتایج خدمات سلامت نه تنها باید موجب افزایش امید به زندگی شود، بلکه باید موجب ارتقا کیفیت زندگی گردد هدف از این پژوهش، بررسی و مدل یابی رابطه فعالیت بدنی، کیفیت زندگی و امید به زندگی بانوان طبس می باشد. مواد و روش ها: تحقیق حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه ی گردآوری اطلاعات تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی است. بر اساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان تعداد 379 نمونه جهت انجام مطالعات انتخاب گردید. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه فعالیت بدنی بک، پرسش نامه کیفیت زندگی با ابعاد هشت گانه آن و از پرسش نامه مقیاس امید به بزرگسالان در مورد امید به زندگی با روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. داده های جمع آوری شده به وسیله آزمون های آماری کولموگوروف-اسمیرنوف، تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری (SEM)، با استفاده از نرم افزار تخصصی Lisrel تجزیه وتحلیل شد. یافته ها: نتایج تحلیل مسیر نشان داد که بیشترین نقش و رابطه، مربوط به فعالیت بدنی کاری و احساس حیات (59/0) می باشد و کمترین نقش و رابطه مربوط به فعالیت بدنی کاری و عملکرد جسمانی (28/0) است. بیشترین نقش و رابطه، مربوط به فعالیت بدنی ورزشی و درد بدنی (37/0) می باشد و کمترین نقش و رابطه مربوط به فعالیت بدنی ورزشی و اختلال نقش به خاطر مشکلات جسمانی (21/0-) است. بیشترین نقش و رابطه، مربوط به فعالیت بدنی اوقات فراغتی و عملکرد جسمانی (51/0) می باشد و کمترین نقش و رابطه مربوط به فعالیت بدنی اوقات فراغتی و بهزیستی هیجانی (20/0) است و همچنین مدل های مفهومی فعالیت بدنی و خرده مقیاس های کیفیت زندگی و خرده مقیاس های امید به زندگی بانوان از برازش مطلوبی برخوردار است. نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، نتایج نشان داد بین فعالیت بدنی کاری، فعالیت بدنی ورزشی و فعالیت بدنی اوقات فراغتی وکیفیت زندگی و امید به زندگی بانوان طبس رابطه معنادار وجود دارد.

منتشرشده در پایان نامه ها

مزاحمت بانوان امری است ناخوشایند و رفتاری است غیراخلاقی و بر ضدهنجارهای ارزشمند جامعه می‌باشد. در واقع جرمی است که شیوع بسیار گسترده‌ای را در جوامع ایرانی به خود اختصاص داده است. یکی از مسائلی که در فرهنگ و تمدن همه انسان‌ها وجود داشته است، فرهنگ برخورداری از واژه امنیت است. مزاحمت این امنیت را که از مهمترین نیازهای اجتماعی برای بانوان می‌باشد به خصوص در رفتارهای روزانه شهری، در جامعه مشکل و گاهی مختل ساخته و به عنوان یک معضل اجتماعی منجر به صدمات جسمی، روانی و اجتماعی برای آنان شده است. گونه شناسی مزاحمت و تاثیر آن بر بانوان در حوزه‌های مختلف جرم‌شناسی، جامعه شناسی و روان‌شناسی مورد مطالعه قرار گرفته است و قانون‌گذار سعی نموده که به گونه‌ای موثر قوانینی را ساماندهی کرده و به جرم‌انگاری و مجازات رفتارهای مزاحمت آمیز و جبران خسارت برای بانوان بزه‌دیده بپردازد تا آنها بتوانند با آسودگی خاطر و امنیت و به دور از هر نوع مزاحمتی، ارتباط اجتماعی خود را با محیط بیرون حفظ نمایند. این پروژه‌ی علمی پیمایشی با هدف پیشگیری از این جرم در 4 منطقه شهر مشهد پیش‌بینی شده است و می‌کوشد تا با نگاهی به سیاست جنایی ایران، راهبردهای نوینی را در جهت پیش‌گیری وضعی، اجتماعی، گونه‌ها، زمینه‌ها، پیامدهای بروز مزاحمت و راه‌کارهای آن کشف و دسته‌ای از فنون و ابزار را مهیا نماید که بایستی هر نظام پیش‌گیری توانایی آن را داشته باشد تا این پدیده نابهنجار اجتماعی را به طور موفقیت‌آمیزی مهار کند.

منتشرشده در پایان نامه ها

در دنیای مدرن و در جریان روابط مقطعی افراد، ظاهر و به تبع آن زیبایی اهمیت فراوان یافته است. آرایش و جراحی زیبایی در حکم ابزارهایی برای دستیابی به زیبایی مصنوعی و هماهنگی با ایده آل های موجود آن شناخته می شوند. از آن جا که زنان نیمی از اعضای جامعه را تشکیل داده و عهده دار مسئولیت هایی خطیرند، و از سویی نیز نسبت به مردان بیشتر به ظاهر خود رسیدگی می کنند و آمار استفاده از لوازم آرایشی و جراحی زیبایی در بین آنان بالاست، بررسی این موضوع، اهمیت بسزایی دارد. مصاحبه با دو زن از تیپولوژی های متفاوت با کاربرد روش روایت پژوهی با رویکرد تحلیل برساختی نشان می دهد که سه گفتمان اجتماعی شدن بدن، صنعت زیبایی و نابرابری اجتماعی، مهمترین انگیزه ها و دلایل آن ها برای اقدام به جراحی زیبایی را در بر می گیرند. مقولات حکوت مندی، عادات هنجارین، فشار گروه همسالان، دگر جنس خواهی هنجارین، دیده شدن و مقبولیت اجتماعی، زیرمجموعه ی گفتمان اجتماعی شدن بدن، مقولات زیبایی هنجارین و پروژه ی بدن زیرمجموعه ی گفتمان صنعت زیبایی و طبقه ی اجتماعی و مقایسه ی اجتماعی به عنوان زیر مجموعه ی گفتمان نابرابری اجتماعی تبیین کننده ی رفتار افراد مشارکت کننده هستند. تحلیل برساختی روایات اهمیت بیشتر مقولات دگرجنس خواهی هنجارین و دیده شدن را در معنادهی کنشگر به اقدام خود، نشان می دهند.

منتشرشده در پایان نامه ها
دوشنبه, 02 اسفند 1395 ساعت 15:21

بررسی تحلیلی افسردگی در کودکان

موضوع بحث پژوهش حاضر، بررسی تحلیلی افسردگی در کودکان است‎۰ این بررسی با استفاه از روش 'مطالعه موردی' صورت پذیرفته‎۰ گام‌هائی که در این راستا برداشته شده به صورت زیر نشان داده می‌شود‎۰ الف- شناسائی دانش‌آموز مشکل‌دار، ب- مشاهده مقدماتی رفتار، ت- تهیه شرح حال، ج- انجام مصاحبه، د- ارائه برداشت ابتدائی، ر- تکمیل اطلاعات، ه- گزارش آزمون‌های روانشناختی، م- سنجش اطلاعات گردآوری شده، ح- تجزیه و تحلیل علل اختلال، ل- تحلیل محتوائی اختلال، ص- نتیجه‌گیری و ارائه تعریف چند مفهوم، در مبحث نتایج کلی به نقش 'محرومیت' در افسردگی کودکان، سیستم کنترل در خانواده‌های افسرده، تعریف 'تنبیه'، 'قهر' و رابطه آن با افسردگی، مفهوم 'طرد'، چند عامل که به نظر می‌رسد پیش‌بینی‌کننده افسردگی باشد و همچنین الگوی محیطی افسردگی در کودکان ایرانی و تعریف آن با استناد به یافته‌های پژوهش حاضر، ارائه می‌شود‎۰ در خاتمه یادآور می‌شود که روانشناسی همانند سایر علوم، زبان و ادبیات خاص خود را دارد که خواننده باید به تدریج با آن آشنا شود‎۰ بنابراین حفظ دقت و امانت در سبک ساده نگارش حمل بر داستانی بودن مطالب نگردد‎۰ امید آنکه این مطالعه بتواند به بررسی جنبه‌هائی از آسیب‌شناسی کودکان و نوجوانان بپردازد‎.

منتشرشده در پایان نامه ها
دوشنبه, 02 اسفند 1395 ساعت 15:11

اشتغال زنان در غرب و ایران

مقدمه

الف: اشتغال زنان در غرب

از آن زمان که غرب، سعادت آینده خویش را در صنعت و توسعه اقتصادی دانست، تمامی امکانات خود را جهت نیل به آن در اختیار گرفت در برنامه ریزی های خود به کلیه مقاطع سنی و همه کانونها و آحاد مردم، رشد اقتصاد را ملحوظ قرار داد و از افراد جامعه به عنوان عاملین اقتصادی، بهره های کلان مالی و سیاسی برد بی اعتنایی آنان به مذهب و عدم توجه به نقش آن در رشد و هدایت جامعه از قبل در اذهان و تفکراتشان، ریشه دوانده بود و صنعتی شدن افکار نیز، مزید بر علت شده اسباب خروج از مسیر صحیح زندگی انسانی را فراهم ساخت بافت خانواده های غربی در مراحل ابتدایی گسترش، به نحوی بود که اغلب وظایف مهم خانواده توسط افراد خانواده انجام می گرفت...

منتشرشده در مقالات

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی خودتنظیمی هیجانی در رابطه بین جو عاطفی خانواده و مهارت های اجتماعی نوجوانان است. این پژوهش به صورت مقایسه ای در بین دانش آموزان دختر مقاطع دوم راهنمایی و سوم دبیرستان انجام گردیده است. به همین منظور ‎452 دانش آموز دختر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای از میان نواحی 1، ‎2 و ‎4 شهر مشهد انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های جو عاطفی خانواده هیل برن، خودتنظیمی هیجانی هافمن و کاشدان و مهارت های اجتماعی ماتسون استفاده شده است. داده های پژوهش با استفاده از روش ها وشاخص های آماری از جمله همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه، تحلیل واریانس چندمتغیره و مدل معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفتند. بر اساس یافته ها، متغیرهای جو عاطفی خانواده، خودتنظیمی هیجانی و مهارت های اجتماعی به صورت دو به دو با یکدیگر رابطه دارند و میزان آنها در اوایل نوجوانی تفاوت معناداری با اواسط آن دارد. همچنین، نتایج نشان دادند که مدل کلی نقش خودتنظیمی هیجانی در رابطه بین جو عاطفی خانواده و مهارت های اجتماعی در دو مقطع سنی متفاوت است و در اواسط نوجوانی برازش مناسب تری نسبت به اوایل آن دارد.

منتشرشده در پایان نامه ها
دوشنبه, 02 اسفند 1395 ساعت 15:01

قتل در فراش از منظر فقه مذاهب

قتل در فراش یعنی هرگاه شوهر، مردی را در حال زنا با همسرش مشاهده کند، میتواند هر دو آنها را به قتل برساند و به واسطه قتلی که انجام داده گناهی بر او نیست. این حکم، نظر مشهور فقهای امامیه است، و دلیل اصلی این حکم روایات وارده در این باب هستند. نظر فقیهان اهل تسن ن نیز همین است و قتل زوجه و مرد اجنبی در حال زنا را جایز میدانند. اما در مقابل این نظرها، نظر مخالف هم هست، که ایرادهایی بر حکم قتل در فراش وارد کرده است. اما نگارنده پس از بیان دیدگاهها و دلایل دو طرف و تبیین نظرهای آنها قائل به عدم قتل زوجه و جایگزین کردن مجازاتهای دیگر میباشد. مورد کاربردی قتل در فراش که به عنوان ماده ‎856 قانون مجازات تصویب شده است، نیز آمده است. این پژوهش با روشی توصیفی و تحلیلی، با به کارگیری ابزار کتابخانهای و نرم افزارهای جامع فقهی صورت گرفته است.

منتشرشده در پایان نامه ها

هدف این پژوهش، بررسی رابطه رشد اخلاقی و منابع اقتدار اخلاقی با نگرش نسبت به رابطه با جنس مخالف و وضعیت تحصیلی در بین دختران نوجوان شهر مشهد بود. آزمودنی‌ها ‎400 نفر از دختران نوجوان (17-‎14 ساله) شهر مشهد بودند که از طریق نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. پس از پالایش پرسشنامه‌ها، پاسخ ‎252 نفر از آزمودنی‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزارهای پژوهش پرسشنامه استدلال اخلاقی رست، پرسشنامه منابع اقتدار اخلاقی و پرسشنامه محقق ساخته نگرش‌سنجی درباره ارتباط با جنس مخالف بود. از معدل سال گذشته آزمودنی‌ها برای سنجش وضعیت تحصیلی آنان استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی و رگرسیون نشان داد که رشد اخلاقی با نگرش نسبت به رابطه با جنس مخالف رابطه معکوس دارد و می‌تواند در سطح متوسطی پیش‌بینی‌کننده نگرش منفی نسبت به رابطه با جنس مخالف باشد. اما رابطه رشد اخلاقی و پیشرفت تحصیلی معنادار نبود. نتایج همچنین نشان دادکه %‎86 از آزمودنی‌ها در ‎2 تا %‎32 از استدلال‌های اخلاقی خود در سطح فوق قراردادی رشد اخلاقی کلبرگ قرار گرفتند. بیشترین منبع اقتدار اخلاقی که پیش‌بینی‌کننده رشد اخلاقی آزمودنی‌ها بود، منبع بهزیستی جامعه بود. منبع اقتداری که بیشترین قدرت پیش‌بینی‌کنندگی را بر روی نگرش آزمودنی‌ها نسبت به رابطه با جنس مخالف داشت، منبع خود علاقمندی بود. خانواده به عنوان مؤثرترین منبع اقتدار اخلاقی بر پیشرفت تحصیلی نوجوانان شناخته شد. هم چنین مشخص شد که بین سن و نگرش نسبت به رابطه با جنس مخالف در بین دختران نوجوان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

منتشرشده در پایان نامه ها
دوشنبه, 02 اسفند 1395 ساعت 14:51

احکام و مسائل فقهی تشبه به جنس مخالف

تشبه به جنس مخالف؛ جزو مسائل نوظهوری است که اشکال مختلف آن در جامعه مشاهده می شود.مردان و زنان از لباس ، آرایش و حتی زیورآلات جنس مخالف استفاده می کنند و گاهی در رفتار هم شبیه یکدیگر می شوند. هرکدام از این ها می تواند مصداق تشبه به جنس مخالف باشد و حکم فقهی آن متفاوت باشد. اما در دانش فقه عنوان و باب مستقلی برای این موضوع وجود ندارد و به طور پراکنده و مختصر اقوالی در کتب فقه استدلالی دیده می شود. در روایات تعبیرهایی مثل «تأنث»، «مساحقه»، «لباس» و مخنث بودن وجود دارد. نوشتار حاضر به بررسی روایات و اقوال فقها پرداخته تا موضوع تشبه و حکم فقهی انواع آن را مشخص کند. فقها در این مسئله قائل به چند قول شده اند گروهی مطلق تشبه را حرام دانسته اند گروهی تشبه نهی شده در روایات را تشبه در لباس و ظاهر می دانند و گروهی آن را به تانث و تخنث تعبیر کرده اند که پس از ذکر روایات و ادله ی دیگر، حرمت تشبه به معنای تأنث و تخنث اثبات می شود و هر امری که مقدمه ی این کار قرار بگیرد حرام است، استفاده از مختصات جنس مخالف هم اگر به قصد تشبه نباشد جایز است.

منتشرشده در پایان نامه ها
دوشنبه, 02 اسفند 1395 ساعت 02:37

بررسی احکام فقهی و حقوقی تغییر جنسیت

پیشرفت علم و تکنولوژی هر روز باعث پیدایش پدیده‌های جدیدی می‌شود‎۰ یکی از این پدیده‌ها که در جهان کنونی بروز کرده پدیده‌ای است به نام 'تغییر جنسیت'‎۰ به این معنی که در پرتو پیشرفت علم پزشکی، امروزه پزشکان قادرند که جنسیت بعضی از افراد را تغییر دهند و علائم ممیزی جنسیتی را از شخصی برداشته، علائم و نشانه‌های جنس مخالف را در او قرار دهند‎۰ و از آنجا که جنسیت افراد در زندگی اجتماعی بشر اهمیت فراوانی دارد و آثار و مسائل حقوقی متفاوتی بر آن بار می‌شود، تغییر جنسیت می‌تواند نقش حائز اهمیتی برای فرد ایفا نماید‎۰ بررسی این پدیده نه تنها از دیدگاه علم پزشکی، بلکه به لحاظ مباحث فقهی و حقوقی نیز قابل بحث و بررسی است‎۰ بطوریکه عده‌ای از فقهای معاصر از جمله امام خمینی (ره) این پدیده را از مسائل مستحدثه شمرده به بیان مسائل و احکام پیرامون آن پرداخته‌اند که در این نوشته تلاش شده است ضمن بیان مطالبی پیرامون موضوع و ماهیت مساله به بیان احکام فقهی و حقوقی آن پرداخته شود‎.

منتشرشده در پایان نامه ها
صفحه1 از178