مقالات

مقالات (2948)

پژوهش حاضر به منظور بررسي میـزان شيـوع کودک-آزاري در دانش‌آموزان دوره متوسطه شهرستان-های تهران انجام گرفته است. به این منظور پرسشنامه کودک‌آزاری محقق‌ساخته با سه حیطه کـودک‌آزاری از نـوع بـی‌توجهـی، جسمـی و عاطفی روی 738 دانش‌آموز اجرا شد که با استفاده از روش نمونه‌گيري طبقه‌اي و خوشه‌اي چندمرحله‌اي انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل عاملی و تحلیل واریانس چندمتغیره (MANOVA) استفاده گردید. نتايج پژوهش نشان داد که میزان شيوع آزار جسماني، 5/17% بي‌توجهي، 4/36% و عاطفي 46/49% است. در حيطه آزار جسمي شايع‌ترين آزارها عبارتند از: سيلي زدن و لگد زدن؛ در حيطه بي-توجهي: بی‌توجهی به بیماری فرزند و نبردن نزد پزشک و بي‌توجهي به علاقه‌مندي‌هاي فرزند و در حيطه آزار عاطفي: فرياد زدن و ناسزا گفتن. نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت معنا‌داري در میزان شيوع کودک‌آزاری در حیطه جسمی، بي‌توجهي و عاطفي برحسب جنس دانش‌آموزان، پايه تحصيلي و سابقه طلاق والدين در خانواده وجود دارد. نتایج نشان داد که شیوع کودک‌آزاری شباهت زیادی با مطالعات خارجی ندارد، اما با نتایج مطالعات داخلی همخوانی دارد و همین امر ضرورت توجه اساسی به اجرای برنامه‌های مداخله‌ای در مقیاس وسیع را می‌طلبد.

واژگان کلیدی

شيوع، کودک‌آزاري جسمی، عاطفی و بی‌توجهی، دانش‌آموزان مقطع متوسطه

رسيدگی به کودکان و نوجوانان بزهکار در حوزه کار روان‌شناسی قانونی قرار دارد. ارائه خدمات بهتر به اين جمعيت مستلزم رويکرد تخصصی، در حوزه‌های ارزيابی، تشخيص و درمان است. از اين-رو نوع اطلاعات دريافتی از مورد می‌تواند فعاليت-های مراکز اصلاح و تربيت را هدفمند و در چارچوب اهداف تعيين‌شده هدايت کند. ايـن مطـالعـه بـه منـظـور بـررسـی ويـژگـی-های جمعيت‌شناختی و روانی ـ اجتماعی نوجوانان بـزهکار در کانون اصلاح و تربيت و ارزيابی نوع اطلاعات روان‌شناختی و قانونی گردآوری شده به هنگام ورود آن‌ها به کانون اصلاح و تربيت صورت گرفته است. برای اين منظور پرونده 120 نوجوان بزهکار پسر ساکن در کانون اصلاح و تربيت مورد مطالعه محتوايي قرار گرفت. از ميان اين پرونده‌ها 78 مورد که حاوی اطلاعات معتبری بودند انتخاب و اطلاعات موجود در آن‌ها در سه طبقه گزارش شد: روانی ـ فردی، وضعيت خانوادگی و ويژگی-های مرتبط با همسالان و مدرسه. نتايج در وهله اول نشان می‌دهد که اين تحقيق پيشنهاد می‌کند برای ارزيابی و ارائه خدمات متناسب‌تر به اين دسته از کودکان و نوجوانان، می‌بايست فرم‌های استانداردی برای ارزيابی روان‌شناختی از نظر روان‌شناسی قانونی تدوين و در اين‌گونه مراکز به-صورت يکسان اجرا شود. شيوع مشکلات متفاوت روانی ـ خانوادگی ـ تحصيلی در اين گروه، نياز به توجه دقيق به اين مشکلات را پيش از زدن برچسب بزهکار به آن‌ها ضروری می‌سازد.

واژگان کلیدی

ارزيابی روان‌شناختی، کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربيت

هدف اين پژوهش بررسي تأثير روايت‌درماني زوجي بر عملكرد خانوادگي زوجين شهر اصفهان بوده است. روش پژوهش نيمه‌تجربي با استفـاده از پيش‌آزمون ـ پس‌آزمون وگروه آزمايش و كنترل بود. 30 زوج از زوجين مراجعه‌كننده به بخش گفتاردرماني بيمارستان كاشاني شهر اصفهان در سال 86 به‌عنوان نمونه انتخاب شدند و به‌صورت تصادفي در دو گروه آزمايش (15 زوج) و گواه (15زوج) جايگزين شدند. متغير وابسته در اين پژوهش عملكرد خانوادگي بود كه توسط آزمون عملكرد خانوادگي بلوم ارزيابي شد.گروه آزمايش در 9 جلسه روايت‌درماني زوجي شركت نمودند. فرضيه‌هاي تحقيق آن بود كه روايت‌درماني زوجي بر بهبود عملكرد خانوادگي زوجين و ابعاد آن مؤثر است و تأثير آن بر عملكرد خانوادگي زوجين و ابعاد آن برحسب جنسيت متفاوت است و عملكرد خانوادگي در زنان و مردان متفاوت مي‌باشد. نتايج نشان داد كه روايت-درماني زوجي عملكرد خانوادگي را بهبود مي‌بخشد (01/0P<) و بر ابعاد آن به‌جز تأكيدات مذهبي و به‌هم‌تنيدگي مؤثر است (05/0P<). تأثير اين رويكرد بر عملكرد خانوادگي و ابعاد آن برحسب جنسيت تفاوت نداشته است (05/0P<). هم‌چنين بين عملكرد خانوادگي زنان و مردان تفاوتي وجود نداشت ( 05/0P< ).

واژگان کلیدی

روايت‌درماني زوجي، عملكرد خانوادگي، زوجين.

هدف پژوهش حاضر تعيين ميزان رابطه و پيش-بيني پيشرفت تحصيلي از طريق دلبستگي به مادر، پدر و همسالان و هم‌چنين ساير ابعاد آن يعني اعتماد، ارتباط و بيگانگي با والدين و همسالان مي‌باشد. روش پژوهش حاضر از نوع همبستگي است. نمونه مورد بررسي در اين تحقيق 200 نفر (100 نفر دختر و 100 نفر پسر) از دانش‌آموزان سال اول دبيرستان بودند كه براساس نمونه‌گيري خوشه‌اي چند مرحله انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش جهت سنجش دلبستگي، پرسشنامه دلبستگي به والدين و همسالان (IPPA) بود. معدل دروس نهايي دانش‌آموزان در سال سوم راهنمايي به‌عنوان ملاك سنجش پيشرفت تحصيلي در نظر گرفته شد. يافته‌هاي پژوهش نشان‌دهنده رابطه معني‌دار دلبستگي مادر، پدر و همسالان، با ضريب همبستگي 378/0=r، 352/0= r و 342/0=r با پيشرفت تحصيلي بود. نتيجه نهايي تحقيق نشان داد كه دلبستگي به مادر بيشترين قدرت پيش‌بيني‌كنندگي پيشرفت تحصيلي را دارد. بر اين اساس دلبستگي به مادر توانايي پيش‌بيني 3/14% از تغييرات پيشرفت تحصيلي را دارد. از طرف ديگر از ميان خرده-مقياس‌هاي دلبستگي (اعتماد، ارتباط و بيگانگي با والدين و همسالان)، اعتماد به مادر با پيش‌بيني 5/15% از تغييرات پيشرفت تحصيلي بيشترين توانايي پيش‌بيني پيشرفت تحصيلي را دارد.

واژگان کلیدی

پيشرفت تحصيلي، دلبستگي به والدين و همسالان

هدف پژوهش حاضر تعيين ميزان رابطه و پيش-بيني پيشرفت تحصيلي از طريق دلبستگي به مادر، پدر و همسالان و هم‌چنين ساير ابعاد آن يعني اعتماد، ارتباط و بيگانگي با والدين و همسالان مي‌باشد. روش پژوهش حاضر از نوع همبستگي است. نمونه مورد بررسي در اين تحقيق 200 نفر (100 نفر دختر و 100 نفر پسر) از دانش‌آموزان سال اول دبيرستان بودند كه براساس نمونه‌گيري خوشه‌اي چند مرحله انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش جهت سنجش دلبستگي، پرسشنامه دلبستگي به والدين و همسالان (IPPA) بود. معدل دروس نهايي دانش‌آموزان در سال سوم راهنمايي به‌عنوان ملاك سنجش پيشرفت تحصيلي در نظر گرفته شد. يافته‌هاي پژوهش نشان‌دهنده رابطه معني‌دار دلبستگي مادر، پدر و همسالان، با ضريب همبستگي 378/0=r، 352/0= r و 342/0=r با پيشرفت تحصيلي بود. نتيجه نهايي تحقيق نشان داد كه دلبستگي به مادر بيشترين قدرت پيش‌بيني‌كنندگي پيشرفت تحصيلي را دارد. بر اين اساس دلبستگي به مادر توانايي پيش‌بيني 3/14% از تغييرات پيشرفت تحصيلي را دارد. از طرف ديگر از ميان خرده-مقياس‌هاي دلبستگي (اعتماد، ارتباط و بيگانگي با والدين و همسالان)، اعتماد به مادر با پيش‌بيني 5/15% از تغييرات پيشرفت تحصيلي بيشترين توانايي پيش‌بيني پيشرفت تحصيلي را دارد.

واژگان کلیدی

پيشرفت تحصيلي، دلبستگي به والدين و همسالان