مقالات

مقالات (2948)

xدر اين پژوهش تأثير آموزش تعهد پيش از ازدواج بر بهبود ويژگي‌هاي تعهد در دختران دانشجو مورد بررسي قرار گرفت. بدين منظور، 30 نفر دانشجوي دختر از ميان دانشجويان دانشگاه آزاد، به‌صورت تصادفی در دسترس انتخاب شدند. افراد گروه نمونه به‌طور تصادفي در دو گروه آزمايش (15 نفر) و گروه كنترل (15 نفر) گمارش شدند. طرح پژوهش، نيمه تجربی از نوع پيش‌آزمون ـ -پس‌آزمون با گروه کنترل بود. پس از اجراي پيش‌آزمون با استفاده از آزمون سنجش ويژگي‌های تعهد فر1 (1988) برای هر دو گروه، گروه آزمايش به مدت 6 هفته، هر هفته يک جلسه 45 دقيقه‌ای، تحت آموزش پيش از ازدواج تعهد قرار گرفتند و پس از پايان اين مدت، پس-آزمون سنجش ويژگي‌هاي تعهد، براي هر دو گروه اجرا شد. يافته‌هاي تحقيق با استفاده از روش تحليل كوواريانس تجزيه و تحليل شد. يافته‌ها نشان دادند كه آموزش تعهد پيش از ازدواج، بر بهبود ويژگي‌هاي تعهد و افزایش ميزان آن تأثير مثبت داشته، و نمرات پس‌آزمون گروه آزمايش به‌طور معنی‌داری نسبت به نمرات گروه کنترل بيشتر است.

واژگان کلیدی

آموزش تعهد پيش از ازدواج3، ويژگي‌هاي تعهد، دختران دانشجو

رفتارهاي پرخطر به رفتارهايي اطلاق مي‌شود که احتمال نتايج مخرب جسمي، روان‌شناختي و اجتماعي را براي فرد افزايش دهد. اين رفتارها در نوجوانان با يکديگر به شدت همبسته‌اند و از الگوي هم‌تغييري پيروي مي‌کنند. خطرپذیری جنسی به‌دلیل پیامدهای ناگوار و غیرقابل جبران از قبیل بارداری، بیماری‌های عفونی و ابتلا به اچ‌آی‌وی در سال‌های اخیر بیش از سایر رفتارهای پرخطر مورد تأکید واقع شده است. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسي فراوانی و هم‌وقوعي انواع خطرپذیری‌ها و تأثیر زمینه‌های مختلف جمعیت-شناختی بر این هم تغییری و ارائه راهکارهایی برای پیشگیری است نمونه تحقیق 807 دانش‌آموز پايه دوم، سوم و چهارم مقطع متوسطه شهر تهران (371 پسر و 436 دختر) را در برمی‌گیرد كه با روش نمونه-گيري طبقه‌اي و متناسب با حجم انتخاب شدند. براي سنجش خطرپذيري از مقياس خطرپذيري نوجوانان ايراني (IARS) (زاده‌محمدي، احمدآبادي و حيدري، 1386) استفاده شد. برحسب یک مقیاس 5 قسمتی، میانگین خرده مقياس‌هاي گرايش به جنس مخالف 24/3، رابطه و رفتار جنسي 15/2، مصرف الکل 00/2، سيگار 87/1 و مصرف مواد مخدر و روان‌گردان 74/1 بدست آمده است. نتایج نشان داد که بین تمامی رفتارهای پرخطر رابطه مثبت و معنی‌داری برقرار است. الکل، دوستی با جنس مخالف و موادمخدر و روان‌گردان به همراه جنسیت (پسر)، تحصیلات مادر (دانشگاهی)، رشته تحصیلی (انسانی) و درآمد خانواده (زیر 200 هزار تومان) بیشترین واریانس خطرپذیری جنسی را در نوجوانان تبیین می‌کنند. وجود همبستگي بين رفتارهاي پرخطر، به متوليان سلامت اجتماعي و نهادهايي چون آموزش و پرورش کمک مي‌کند تا با شناسايي رفتارهايي که با صرف هزينه و زمان کمتر قابل کنترل است، از بروز و ظهور ساير رفتارها در دانش‌آموزان پيشگيري کنند.

واژگان کلیدی

نوجوان، رفتار پرخطر، خطرپذيري جنسی، هم وقوعي

هدف این مطالعه بررسی راهبردهاي مقابله‌اي در والدین کودکان مبتلا به اختلالات فراگير تحولي است. جامعه آماري اين پژوهش شامل کلیه والدین کودکان مبتلا به اختلالات فراگير تحولي تحت پوشش مرکز ساماندهی درمان و توان‌بخشی اختلالات اتیستیک و مرکز اتیسم به‌آرا در تهران می‌باشند از این جامعه آماری 43 زوج از والدین به شیوه تصادفی انتخاب شدند. برای گروه گواه، 43 زوج والدین با روش نمونه‌گيري غيرتصادفي از مناطق (2 و 6) تهران انتخاب و از نظر سن و تحصیلات خود و سن و جنس فرزندشان با گروه والدین کودکان اتیستیک همتا شدند. پرسشنامه‌ پاسخ‌های مقابله‌ای بیلینگز و موس روی اعضای دو گروه اجرا شد. تحلیل یافته‌ها نشان داد که مادران كودكان داراي اختلالات فراگير تحولي در مقايسه با مادران كودكان عادي بيشتر از راهبردهاي مقابله‌اي مبتني بر مهار جسماني استفاده مي‌كنند. اما بين سایر راهبردهاي مقابله‌اي تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد. به‌طور کلی مادران مورد مطالعه در هر دو گروه، بیشتر از راهبردهای مبتنی بر مهار جسمانی و مهار هیجانی استفاده می‌کنند، در حالی‌که پدران بیشتر راهبردهای مقابله‌اي مبتني بر حل مسئله و ارزیابی شناختی را به‌کار می‌بردند.

واژگان کلیدی

راهبردهاي مقابله‌اي، والدين كودكان مبتلا به اختلالات فراگير تحولي

هدف از انجام پژوهش شناسايي رابطه ميان انواع سبك‌هاي فرزندپروري و بروز علائم بي‌اشتهايي رواني در دختران نوجوان 14 تا 17 ساله شهر اصفهان بود. نمونه اين پژوهش شامل 53 نفر از دختران نوجوان و والدين آن‌ها بودند كه از طريق نمونه‌گيري هدفدار انتخاب شدند. ابزارهاي به‌كار رفته شامل پرسشنامه سبك‌هاي فرزندپروري باوم‌ريند و پرسشنامه سنجش رفتار تغذيه‌اي مينه‌سوتا بوده است. داده‌ها با استفاده از همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج تحليل آماري داده‌ها نشان داد كه بين سبك فرزند‌پروري قاطع و اطمينان‌بخش والدين با بروز علائم بي‌اشتهايي رواني در دختران نوجوان رابطه منفي معنادار و بين سبك فرزندپروري مستبدانه والدين با بروز علائم بي‌اشتهايي رواني در اين آزمودني‌ها رابطه مثبت معنادار وجود داشت. هم-چنين رابطه معناداري بين سبك فرزندپروري سهل‌گيرانه با بروز علائم بي‌اشتهايي رواني مشاهده نشد. بنابراين مي‌توان گفت كه سبك فرزندپروري والدين نقش مهمي در بروز يا عدم بروز علائم اختلال بي‌اشتهايي رواني و ساير زيرمقياس‌هاي آن داشته است. هم‌چنين به نظر مي‌رسد كه دو سبك قاطع و اطمينان‌بخش و مستبدانه در قياس با سبك سهل‌گيرانه نقش مهم‌تري در پيش‌بيني بروز يا عدم بروز علائم اين اختلال دارند. نتايج بدست آمده بر مبناي نظريه‌ها مورد تبيين قرار گرفته است.

واژگان کلیدی

سبك‌هاي فرزندپروري، بي‌اشتهايي رواني، نوجواني

در جهان امروز به‌خصوص در کشورهايی مثل کشورهای خاورمیانه که از اختلال اجتماعی رنج برده و آژانس‌های جامعه‌پذیری در جهت متضاد عمل می‌کنند، کارکرد درست خانواده می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشگیری از پیامدهای منفی به خصوص مسائل رفتاری درونی و بیرونی داشته باشد. شیوه والدینی که والدین اتخاذ می-کنند، اگر در عین کنترل کامل، به استقلال شخصیتی نوجوان هم تأکید کند، می‌تواند به‌عنوان یک شیوه والدینی موفق ارزیابی شود این مقاله به ترجیح اطاعت و ترجیح استقلال به عنوان دو ارزش مهم خانوادگی از سوی نوجوانان می‌پردازد و به دنبال پاسخ به این سؤال است که تحت چه شرایطی احتمال این ترجیحات افزایش یا کاهش می‌یابد. داده‌ها از پیمایش ارزش‌های جهانی (WVS) و از موج چهارم آن می‌باشد. گروه سنی 24- 15 سال کشورهای خاورمیانه به-عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده‌اند. نتایج رگرسیون لجستیک نشان می‌دهد که متغیرهای جمعیت‌شناختی نقش مهم‌تری در کاهش یا افزایش احتمال ترجیح اطاعت از والدین داشته‌اند، در حالی‌که در مورد ترجیح استقلال متغیرهای جامعه‌پذیری هم اهمیت داشتند. به‌علاوه نشان داده شده است‌که تفاوت‌های معناداری در ترجیح همزمان اطاعت و استقلال از سوی نوجوانان در بین کشورهای مختلف خاورمیانه وجود دارد، گو این‌که عوامل موثر بر این ترجیحات در اکثر این کشورها تقریباً از یک الگو پیروی می‌کنند.

واژگان کلیدی

خانواده، نوجوان، دوستان، ارزش-های خانوادگی، استقلال، اطاعت، خاورمیانه، رگرسیون لجستیک