مقالات

مقالات (3545)

چکیده
این پژوهش به دنبال شناسایی و تحلیل عوامل موثر در تحقق خودکفایی زنان سرپرست خانوار در مناطق شهری استان کردستان است. روش پژوهش از نوع توصیفی - پیمایشی و مقطع زمانی آن سال 1387 بود. بر این اساس تعداد 190 نفر از زنان سرپرست خانوار شاغل با روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود که پس از کسب روایی، پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ (0.77) تعیین و تایید شد. «وضعیت خودکفایی» زنان سرپرست خانوار به عنوان متغیر پاسخ، بر اساس ملاک «خود ارزیابی» و «شاخص کمی خودکفایی» تعیین شد. روش های آماری مورد استفاده در تحلیل داده ها شامل تحلیل همبستگی، آزمون کای اسکوئیر و مدل رگرسیون لوجیت است.نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که بر اساس ملاک خود ارزیابی،27.4 درصد از زنان سرپرست خانوار خودکفا هستند و شاخص کمی خودکفایی نیز بیان کننده آن است که24.2 درصد از آنها خودکفا،40.5 درصد نیمه خودکفا و35.3 درصد غیر خودکفا هستند. نتایج پژوهش نشان می دهد که رابطه معنی داری بین شاخص کمی خودکفایی زنان سرپرست و «خود ارزیابی» آنها وجود دارد. همین طور نتایج بیان کننده آن است که نسبت تحقق خودکفایی در میان زنان فوت همسر بیشتر و در میان زنان ترک شده و مطلقه کمتر از سایر گروه ها است. برآورد رگرسیون لوجیت به منظور شناسایی عوامل تعیین کننده احتمال تحقق خودکفایی زنان سرپرست خانوار نشان داد که متغیرهای بیمه اجتماعی، تنوع درآمدی، ارزش دارایی ها و مدت زمان فعالیت وارد مدل شده و در یک ترکیب خطی 68 درصد از احتمال تحقق خودکفایی زنان سرپرست خانوار را تبیین می کند. در پایان بر اساس نتایج پژوهش سعی شد پیشنهادهای کاربردی مرتبط ارائه شود.
کلیدواژگان
زنان سرپرست خانوار؛ خودکفایی؛ توانمندی اقتصادی؛ رگرسیون لوجیت

نویسنده:محمد امين شريفي، علي اسدي، خليل كلانتري، حسين آگهي

مقاله6، سال هشتم ، شماره 26

چکیده
این پژوهش به منظور بررسی تاثیر آموزش دلگرمی مبتنی بر رویکرد آدلر بر روی خودکارآمدی و عزت نفس دختران نوجوان انجام شد. این پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد. گروه نمونه شامل 20 نفر از دانش آموزان دختر دبیرستان های منطقه 13 شهر تهران در سال 87 بودند، که به صورت خوشه ای تصادفی انتخاب شدند و نیز به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (در هر گروه ده نفر) جایگزین شدند. میزان خودکارآمدی و عزت نفس شرکت کنندگان در این پژوهش به ترتیب توسط مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران و پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت در پیش آزمون و پس آزمون سنجیده شد. گروه آزمایش تحت 10 جلسه آموزش دلگرمی قرار گرفت. اجرای تحلیل کوواریانس بر روی داده ها نشان داد که میزان خودکارآمدی و عزت نفس گروه آزمایش افزایش معناداری یافته بود. بر این اساس می توان نتیجه گیری کرد که آموزش دلگرمی مبتنی بر رویکرد آدلر می تواند خودکارآمدی و عزت نفس دختران نوجوان را افزایش دهد.
کلیدواژگان
دلگرمی؛ رویکرد آدلر؛ خودکارآمدی؛ عزت نفس؛ دختران نوجوان

نویسنده:دكتر حميد عليزاده، نفيسه نصيري فرد ، دكتر ابوالفضل كرمي

مقاله 9، سال هشتم، شماره 26

چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی تفاوت های جنسیتی در خودکارآمدی، اهداف پیشرفت، ارزش تکلیف، درگیری شناختی و پیشرفت ریاضی دانش آموزان سال سوم رشته ریاضی شهر مهاباد بود. داده های حاصل از 280 دانش آموز (113 دختر و 167 پسر) بررسی و تجزیه و تحلیل شد. به منظور سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه خودکارآمدی ریاضی میدلتن و میگلی (1997)، مقیاس اهداف پیشرفت میگلی و همکاران (2000)، خرده مقیاس راهبرد سطحی و راهبرد عمیق کمبر و همکاران (2004) و خرده مقیاس ارزش تکلیف پینتریچ و همکاران (1991) استفاده شد. نتایج نشان داد که دختران در اهداف تبحری، ارزش تکلیف و پیشرفت ریاضی نسبت به پسران نمرات بالاتری کسب کرده اند، اما میان دختران و پسران در خودکارآمدی ریاضی، اهداف رویکرد - عملکرد و اهداف اجتناب - عملکرد تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) حاکی از آن بود که پسران در استفاده از راهبرد سطحی بر دختران پیشی می گیرند، اما میان دختران و پسران در راهبرد عمیق تفاوت معناداری وجود ندارد.
کلیدواژگان
اهداف پیشرفت؛ خودکارآمدی؛ ارزش تکلیف؛ درگیری شناختی؛ پیشرفت ریاضی

نویسنده:دكتر مسعود غلامعلي لواساني، هيمن خضري آذر، جواد اماني 

مقاله1 ، سال نهم ، شماره 27

چکیده
میزان مشارکت زنان در بازار کار ایران بر خلاف روندهای جهانی پایین است. از عوامل مهم اثرگذار بر مشارکت زنان در بازار کار، تصمیمات مربوط به بازنشستگی و تمایل به کار در سنین پس از میانسالی است. این مقاله با مطالعه پیمایشی، عوامل موثر بر مشارکت و بازنشستگی زنان مسن در بازار کار شهر تهران را بررسی کرد. بر اساس نتایج تحلیل داده‏ های مقطعی شهر تهران در سال 1387، بیش از 55 درصد زنان جامعه نمونه زودتر از موعد بازنشسته شده اند و حدود 20 درصد از جمعیت زنان مورد مطالعه پس از بازنشستگی مجددا شاغل شده ‏اند. نرخ مشارکت زنان در دوران بازنشستگی و سالخوردگی بسیار پایین است. بر اساس نتایج مدل رگرسیونی لاجیت، هر چه زنان در سن بالاتری بازنشسته شوند، شانس مشارکت آنها در بازار کار پس از بازنشستگی کاهش می ‏یابد و زنان بر عکس مردان تمایل زیادی به بازنشستگی زودهنگام به عنوان عاملی برای خروج از بازار کار دارند. بیماری زنان و همسران آنها شانس خروج زنان از بازار کار را افزایش داده و بر عکس برخورداری از تحصیلات عالی و تخصص، حضور آنها در بازار کار در میانسالی و پس از آن را افزایش داده و متاهل بودن و افزایش هزینه های زندگی نیز مشارکت آنها در بازار کار را افزایش داده است.
کلیدواژگان
زنان مسن؛ اشتغال؛ بازنشستگی؛ نرخ مشارکت؛ مدل احتمالی لاجیت؛ شهر تهران

نویسنده:حسن محمدغفاري، دكتر لطفعلي عاقلي 

مقاله2 ، سال نهم ، شماره 27

چکیده
در میان ابعاد توسعه پایدار، بعد اجتماعی یکی از ابعاد مهم است که جنبه های وسیع و عمده ای از توسعه پایدار را بر اساس تعریف موجود آن در بر می گیرد. در این راستا توجه به پایداری اجتماعی زنان روستایی در جهت روشن کردن وضعیت اجتماعی آنها در مسیر دستیابی به توسعه پایدار و تاکید بر نقش اجتماعی آن ها در این مسیر، یک موضوع اساسی در توسعه پایدار روستایی به حساب می آید. پژوهش حاضر با رویکرد کمی با طی مراحل علمی همچون تدوین و طبقه بندی شاخص های پایداری اجتماعی زنان روستایی بر اساس رویکرد اندام وار و بررسی ادبیات موضوع، تدوین و تکمیل پرسشنامه و تعیین سطوح پایداری اجتماعی زنان روستایی دهستان های مختلف با استفاده از مدل موریس، سعی در بررسی وضعیت پایداری اجتماعی زنان روستایی شهرستان سنقر داشته است. جامعه آماری این پژوهش شامل زنان روستایی 15 الی 60 ساله شهرستان سنقر (21530=N) بود. بر اساس نتایج به دست آمده، وضعیت اجتماعی زنان روستایی در هیچ کدام از 8 دهستان شهرستان سنقر در سطح پایدار قرار نداشت. 6 دهستان از 8 دهستان در سطح نیمه پایدار و 2 دهستان در سطح ناپایدار بر اساس وضعیت اجتماعی زنان روستایی جای گرفتند.
کلیدواژگان
پایداری اجتماعی؛ رویکرد اندام وار؛ الگوی موریس؛ زنان روستایی؛ شهرستان سنقر

نویسنده:مهندس مريم سالمي، دكتر محمدرضا(فريبرز) همزه اي، دكتر علي اصغر ميرك زاده

مقاله3 ، سال نهم، شماره 27