مقالات

مقالات (2948)

هدف از این مطالعه بررسی عمده­ترین عوامل ایجادکننده درگیری­های زناشویی بود. گروه نمونه این مطالعه شامل 400 زن و مرد متأهل بـود (200 مرد و 200 زن). به منظور گردآوری اطلاعات از یک مقیاس مدرج هفت نمره­ای استفاده شد. این مقیاس شامل 5 سؤال در مورد ویژگی­های فردی و خانوادگی و 19 سؤال در مورد عمده­ترین عوامل درگیری­های زناشویی بود. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که شش عامل خصوصیات شخصیتی، عشق و علاقه، مهارت­های ارتباطی، تعهد به زندگی، خصوصیات خانوادگی همسر و عدم پایبندی به اصول اخلاقی عمده­ترین عوامل ایجاد درگیری میان همسران می­ باشند. هم­چنین نتایج این تحقیق نشان داد که دو عامل کلی درگیری میان همسران فرآیندها و محتواهای خانواده می­باشند که در این میان عامل فرآیندها به­ طور عمده­ تری میان همسران ایجاد درگیری می­کند.

واژگان کلیدی

درگیری های زناشویی- فرآیندهای خانوادگی- ارتجاع خانوادگی

مقارن‌ با تحول‌ تكنولوژي‌ ارتباطي‌ در دهه‌هاي‌ اخير، آموزش‌ در منزل‌ به‌­عنوان‌ جايگزيني‌ براي‌ آموزش‌ در مدرسه در بسياري از كشورها‌ گسترش‌ يافته‌ است‌. در سال‌هاي‌ اخير، خانواده‌ها به‌ دلايل‌ متعدد از جمله‌ ارزش‌هاي‌ خاص‌ فرهنگي‌ و مذهبي‌، عدم‌ تناسب‌ برنامه‌هاي‌ مدرسه‌ با نيازهاي‌ فرزندان‌ و پايين‌ بودن‌ سطح‌ آموزش‌ در برخي‌ مدارس‌ به‌ آموزش‌ فرزندان‌ خود در منزل‌ رغبت‌ بيشتري‌ نشان‌ داده ­اند. بزرگ‌ترين‌ مزيت‌ آموزش‌ در منزل‌ اين‌ است‌ كه‌ مي‌توان‌ با توجه‌ به‌ ويژگي‌ها، علايق‌ و توانايي‌هاي‌ هر دانش‌آموز براي‌ او برنامه‌ريزي‌ نمود. مدت‌ زمان‌ دورة‌ تحصيلي‌ نيز با توجه‌ به‌ توانايي‌ دانش‌آموزان‌ تنظيم‌ مي‌شود و آنان‌ مجبور نيستند با همكلاسي‌هاي‌ خود همگام‌ باشند. بدين‌ ترتيب‌ از آموزش‌ لذت‌ برده‌، دچار اضطراب‌ و نگراني‌ نمي‌شوند. این روش محدودیت‌هایی دارد که از آن جمله می‌توان به محدود شدن روابط اجتماعی دانش‌آموزان اشاره کرد. هم­چنین جایگزینی ارتباط غیرمستقیم به جای ارتباط چهره به چهره ممکن است به کاهش تجارب دانش‌آموزان بیانجامد. به‌رغم این محدودیت‌ها، آموزش در منزل در مواردی که بین فرهنگ و ارزش‌های خانواده‌ و جامعه اختلاف زیادی وجود دارد، یا هدف‌های آموزشی که خانواده برای فرزندان در نظر گرفته است تفاوت چشمگیری با هدف‌های آموزشی مدرسه دارد و یا برای کودکان با بیماری‌‌های مزمن و معلولیت‌های شدید مفید به نظر می‌رسد. به‌کارگیری این روش در کنار تکنولوژی‌های آموزشی نظیر شرکت در کلاس‌های مجازی و استفاده از وسایل کمک‌آموزشی می‌تواند مؤثر باشد. هدف از اين مطالعه بررسی آموزش در منزل به منزلة یکی از روش‌های غیررسمی آموزشی است که گاه می‌تواند جایگزین مناسبی برای آموزش‌های رسمی باشد. در این مطالعه جنبه‌های مختلف آموزش در منزل، روش‌های تسهیل‌کننده، مزایا و محدودیت‌های آن نقد و بررسی شده است.

واژگان کلیدی

روش‌هاي‌ آموزشي- آموزش‌ در خانه- انتخاب‌ برنامه درسی‌- نيازهاي‌ دانش‌آموزان

افزايش ميزان طلاق در جامعه کنوني ايران، ضرورت بررسي عوامل مؤثر بر سازگاري و رضايت­مندي زناشويي را آشکار مي­کند. يکي از اين عوامل نگرش مذهبي است که مي‌تواند روابط، تصميم‌گيري، تعهد و ابعاد فرزندپروري زوجين را متأثر سازد. از اين­ رو، هدف از مقاله حاضر، بررسي رابطه نگرش مذهبي با رضايت­مندي زناشويي در دانشجويان متأهل دانشگاه تهران است. گروه نمونه اين پژوهش شامل 156 دانشجوي متأهل دانشگاه تهران بودند که به روش نمونه‌گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش مقياس نگرش مذهبي خداياري­ فرد و همکاران (1385) و مقياس سازگاري زناشويي اسپنير (1976) بود. آزمون ضرايب همبستگي نشان داد که بين نگرش مذهبي و رضايت‌مندي زناشويي رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از بين چهار خرده مقياس سازگاري زناشويي، نگرش مذهبي بيشترين رابطه را با رضايت دو نفري نشان داد. بر اساس يافته­ هاي پژوهش حاضر، خانواده درمانگرها مي­ توانند نقش باورهاي مذهبي را هم در بروز و هم در حل اختلافات زناشويي، به­ عنوان عاملي مهم در نظر بگيرند. در پايان نيز همسوئي و عدم همسوئي يافته­ ها مورد بحث واقع شده است.

واژگان کلیدی

نگرش مذهبي- رضايت‌ زناشويي- دانشجو

پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش والدین شهر اصفهان نسبت به روابط دوستانه دختران و پسران انجام شد. جامعه پژوهش عبارت از کلیه­ والدین شهر اصفهان و نمونه آماری شامل 300 نفر از والدین این شهر (150 پدر و 150 مادر) بود که از طریق نمونه­ گیری تصادفی خوشه ­ای از دو منطقه شهری انتخاب شدند. ابزار پژوهش مقیاس نگرش نسبت به روابط دوستانه دختران و پسران بود. داده­ های آماری از طریق آزمون t یک متغیری و تحلیل مانوا بررسی شد. نتایج نشان داد نگرش والدین نسبت به دخترانی که دوست پسر دارند و پسرانی که دوست دختر دارند و روابط دوستانه­ بین آنان منفی است. هم­چنین نتایج تحلیل مانوا پس از کنترل متغیرهای دموگرافیک نشان داد که بین نگرش مادران و پدران نسبت به این­گونه روابط تفاوت معناداری وجود ندارد (05/0P<). اما مذهب موجب تفاوت معنادار در نمرات نگرش والدین می­ شود به این ترتیب هرچه والدین مذهبی ­تر باشند نسبت به این­ گونه روابط نگرش منفی­ تری دارند (05/0P<).

واژگان کلیدی

روابط دوستانه دختران و پسران- نگرش والدین

هدف از اين مطالعه تحقيق در زمينه روابط موجود بين ابعاد الگوهاي ارتباطات خانواده (جهت‌گيري گفت­ و شنود و جهت‌گيري همنوايي) و اضطراب و افسردگي فرزندان است. همواره ارتباطات موجود در بين اعضاي خانواده به­ عنوان اساسي‌ترين مكانيسم براي فهم بسياري از رفتارهاي رواني ـ اجتماعي از جمله اضطراب و افسردگي قلمداد می­ شود. پژوهش حاضر سرآغاز بررسي الگوهاي ارتباطات خانواده در ايران مي‌باشد. در اين مطالعه از 326 دانش‌آموز (161 دختر و 165 پسر) كه با روش نمونه‌گيري خوشه‌اي تصادفي چند‌مرحله‌اي از بين دانش‌آموزان پايه‌هاي دوم و سوم دبيرستان‌هاي شهر شيراز انتخاب شده بودند، استفاده شد. شركت‌كنندگان ابزار تجديد ‌نظر ‌شده الگوهاي ارتباطات خانواده و فرم كوتاه مقياس ­هاي افسردگي، اضطراب و فشار رواني را تكميل كردند. نتايج تحليل رگرسيون چندگانه حاكي از آن بود كه جهت‌گيري گفت­ و شنود خانواده پيش‌بيني‌كننده معنـادار اضطـراب و افسردگي فرزندان است و اضطـراب و افسردگي آن­ ها را به­ طور منفي پيش‌بيني مي‌كند. هم­چنين جهت‌‌گيري همنوايي خانواده به­ طور معنادار و مثبت اضطراب فرزندان را پيش‌بيني مي‌كند اما پيش‌بيني‌كننده معناداري براي افسردگي آن­ها نيست.

واژگان کلیدی

الگوهاي ارتباطات خانواده- جهت‌گيري گفت و شنود- جهت‌گيري همنوايي- اضطراب و افسردگي