پایان نامه ها

پایان نامه ها (949)

این پایان نامه به ضرورت جرم انگاری پدیده ای به نام دعانویسی کاذب و آسیبهای ناشی از آن برزنان میپردازدکهخود بستر مناسبی برای تحقق انواع جرایم کلاهبرداری، کلاشی و سحر میباشد.

با توجه به این که بزه دیده یکی از ارکان پدیده مجرمانه محسوب می گردد ، ایجاد دانش نوینی به نام بزه دیده شناسی که حمایت از بزه دیدگان، توجه به حقوق آن ها و پیشگیری از بزه دیدگی افراد را از مهم ترین اهداف خود قرار داده است؛ امری ضروری است که فواید بسیاری دارد. این دانش از رویکردهای متفاوتی تشکیل شده است . یکی از آنها رویکرد فمینیستی است . بزه دیده شناسی فمینیستی که از سال???? میلادی ایجاد شده با گرایش های مختلف لیبرال، مارکسیستی ، رادیکال، سوسیالیستی و... فرهنگی درصدد مطالعه و بررسی بزه دیدگی برآمده است. بزه دیده شناسان فمینیست با انتقاد از جرم شناسی و بزه دیده شناسی به عنوان دانش هایی که زنان را در مطالعات و پژوهش های خود نادیده انگاشته اند، خواستار ایجاد تغییرات و بازنگری در دانش های یاد شده هستند.

همسرکشی (زن کشی) جرمی است که درآن مرد، شریک زندگی خود را به قتل می رساند و بر خلاف قتل های دیگر، خشونتی اتفاقی نیست، بلکه ماجرای غم انگیزی است نشأت گرفته از انواع خشونت خانگی، فشارهای روانی، مشکلات اقتصادی و تصور خیانت. یافته های این پژوهش نشان می دهد، دلایل وقوع این جنایت سهمگین را می توان در متغیرهایی مانند عوامل خانوادگی، اقتصادی، فرهنگی و شخصیت جنایی منتسب به مردان همسرکش جستجو نمود. البته خشونت علیه زنان یکی از مشکلات عمیق اجتماعی است که از درون نظام مرد سالار حاکم بر روابط خانوادگی و اجتماعی برمی خیزد و بسیاری از زنان بزه دیده به دلیل آگاهی از واکنش های مرد سالارانه و عدم حمایت از آنان، از شکایت به مراجع ذیصلاح خودداری می کنند. این پایان نامه با رویکردی جرم شناختی در تلاش است پدیده هولناک همسرکشی در کشور را در دو بخش مورد کنکاش قرار دهد، به این صورت که در بخش اول به چیستی و چرایی همسرکشی می پردازد و در بخش دوم پیشگیری از همسرکشی را در سایه تدابیر اسناد بین المللی بررسی می نماید.

زنان متکدی بیشتر بزه دید و قربانی بزهکاری خویش هستند یعنی به خاطر متکدی بودن خویش بزه دیده و قربانی جرایم می گردند لیکن در این پایان نامه پس از بررسی بزهکاری و بزه دیدگی زنان به بررسی ساختارهای اقتصادی فرهنگی و اجتماعی و ریشه یابی علل و عوامل موثر بر بزهکاری و بزه دیدگی زنان می پردازیم .وبا واکاوی ماده 712 ق. م. ا. و حقوق تطبیقی به بررسی خلاء قانونی موجود پرداخته می شود .لذا همانطور که ذکر شد بزهکاری و بزه دیدگی زنان متکدی بیش از هرچیز در گرو تکدی گری آنان می باشد بنابراین با در نظر داشتن این امرکه، تکدی گری زنان است که راه را فراروی بزه های دیگرشان باز می کند، ارائه راهکاری جهت برون رفت از معضل تکدی گری و کلاشی را نقطه عطفی می دانیم در کاهش بزهکاری و بزه دیدگی زنان. از این رو در این پایان نامه بر آنیم تا با نگاهی به حقوق تطبیقی و جرایم بدون بزه دیده به بررسی تکدی گری و کلاشی بپردازیم تا بدین وسیله راهکاری جهت کاهش بزهکاری و بزه دیدگی زنان ارائه دهیم لازم به ذکر است که در انتها با نگاهی به جرم شناسی به بررسی واکنشهای رسمی و غیر رسمی مناسب با این معضل پرداخته خواهد شد .

در تحقیق کتابخانه ای حاضر که با رویکرد تطبیقی انجام یافته است ، با طرح چالش های موجود در قوانین ایران و دشواری های مبارزه با قاچاق زنان به عنوان یک جرم سازمان یافته بین المللی کوشش شده است راهکار های مطرح در اسناد بین المللی و نظام حقوقی انگلیس در این راستا معرفی گردد و با امکان بومی ساختن این راهکارها بتوان پیشنهاداتی به نظام حقوقی ایران ارائه نمود. ایران «کنوانسیون سرکوب قاچاق اشخاص و بهره‌کشی و پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون پالرمو 2000 را امضا نموده ؛الحاق به این دو سند صورت نپذیرفته است لیکن قانونگذار ایران با توجه کافی به اهمیت مقوله قاچاق زنان، در 28/4/83 اقدام به تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان نموده است این قانون از یک جنبه کاملتر از کنوانسیون مزبور است چرا که حتی اقدام انفرادی قاچاقچیان قابل پیگرد است.

صفحه1 از190