پایان نامه ها

پایان نامه ها (954)

مشارکت زنان در توسعه ی سیاسی، شاخصی مهم در فرآیند توسعه ی پایدار جامعه محسوب می شود. پایان نامه ی حاضر جایگاه مشارکت زنان را در فرآیند توسعه ی سیاسی- فضایی استان مازندران در دوره ی 30 ساله ی انقلاب اسلامی بررسی کرده است .سوال اساسی تحقیق این است که مشارکت زنان در فرآیند توسعه ی سیاسی- فضایی استان مازندران چه جایگاهی دارد؟ چه فرصت ها و موانعی پیش روی مشارکت سیاسی زنان در ایران وجود دارد؟ چشم انداز مشارکت سیاسی زنان در استان مازندران چگونه است؟ پژوهش حاضر از نوع مطالعات کیفی است که با بهره گیری از تکنیک تحلیل ثانویه انجام شده است. داده های مورد استفاده از منابع آماری وزارتخانه ها(وزارت کشور)، سازمان های دولتی (مرکز آمار ایران)، مجلس شورای اسلامی، شورای اسلامی شهر و... جمع آوری شده و با تکنیک تحلیل ثانویه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

مشارکت زنان در فعالیت های سیاسی و اجتماعی، شاخصی مهم در فرآیند توسعه ی پایدار جامعه محسوب می شود. پایان نامه ی حاضر مشارکت زنان را در فرآیندهای سیاسی ومدیریتی کشور به خصوص حضور در عرصه شورای اسلامی شهر و روستا در استان کردستان را بررسی کرده است .سوال اساسی تحقیق این است که مشارکت زنان در فرایند مدیریتی کشور دارای چه جایگاهی است؟ چه موانعی پیش روی مشارکت سیاسی زنان در ایران و استان کردستان وجود دارد؟ میزان مشارکت زنان در عرصه شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان کردستان دارای چه چشم اندازی خواهد بود؟ پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی تحلیلی است که با استفاده از منابع آماری وزارتخانه ها(وزارت کشور)، سازمان های دولتی (مرکز آمار ایران)، مجلس شورای اسلامی، شورای اسلامی شهر و...

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):موج بیداری اسلامی سراسر دنیا و جهان اسلام را فراگرفته است، و قرن 21 را می‌توان قرن انقلابهای اسلامی دانست. اگرچه دلایل وقوع این انقلابها تا حدی با هم متفاوت است اما تمام آنها مبتنی براسلام بوده و می‌توان ریشه‌های مشترکی از اسلام را در میان آنها مشاهده نمود. همچنین ناکارآمدی ساختار سیاسی قدرت که همواره دردست گروههای سنتی است و عدم مشروعیت نظامهای حاکم، فقرگسترده، شکاف فزاینده طبقاتی، استعمار، نقض حقوق انسانی، پاسخگو نبودن صاحبان قدرت، بی توجهی دولت به تفاوتهای ماهوی سنتهای ایستاوپویا، دخالت قدرتهای بیگانه در امور کشور، ایجاد حس حقارت همراه با نارضایتی، عدم توسعه یافتگی در تمام ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ....... علل و انگیزه اصلی شکل گیری این جنبشها در کشورهای عربی آفریقای منطقه شده است.

ابتدا به تعریف و تشریح اصطلاحات به کار گرفته شده در عنوان این پایان نامه پرداخته ایم و بخش هایی را به تعریف اسطوره، بحث پیرامون واژه ی اسطوره، پیشینه ی اسطوره شناسی، تعریف و پیشینه ی روایت شناسی و مروری بر تاریخ اجتماعی زنان اختصاص داده ایم. سپس به نظریه ی کلود لوی استروس پرداخته ایم و بعد از ارائه ی سال شماری کوتاه از زندگی وی، به توضیح و تبیین نظریه ی بررسی ساختاری اسطوره نشسته ایم. پس از آن، جهان بینی های اسطوره ای ایران و مصر باستان که بستر ظهور داستان های مربوط به ایزدبانوان هستند را مورد مطالعه قرار دادیم و به صورت مجزا به منابع موجود برای هر یک از آنها نیز پرداختیم.

لویی آراگون (1982-1897) شاعر، نویسنده، روزنامه نگار، مبارز سیاسی و یکی از بانیان مکتب سوررئالیسم (فرا واقع گرایی) است. او در تاریخ ادبیات معاصر فرانسه نویسنده و شاعری توانا شناخته می شود که از یک سو به دلیل اشعار عاشقانه و از سوی دیگر به خاطر جبهه گیری و عقاید سیاسی اش، پیوسته مورد توجه محافل ادبی، مردم و جریان های چپ سیاسی قرار داشته است. اکثر صاحب نظران ادبی دوران فعالیت او را اغلب به دو بخش متمایز تقسیم می کنند: 1- دوره ی سوررئالیست 2- دوره ی رئالیسم سوسیالیستی. در بخش نخست او شاعری بسیار خلاق و پیشرو بود، اما بعد از گسستن از سوررئالیسم، به رئالیسم سوسیالیستی روی آورد و سبکش یکسره دگرگون شد. نگارش رمان های مجموعه ی دنیای واقعی در دوره ی دوم صورت می گیرد. این مجموعه شامل رمان های ناقوس های بال (1934)، محله های زیبا (1936)، مسافران اتوبوس (1942) و اورلین (1944) است.