پایان نامه ها

پایان نامه ها (954)

از نقش زنان در ادبیات و تاریخ بسیار سخن گفته شده است و سخن گفتن دوباره اگر با منظری تازه نباشد، به تکرار کسالت‌بار می‌انجامد. نمی‌توان حضور و نقش زنان را در جای‌جای تاریخ- از دوره اسطوره‌ای تا کنون- انکار کرد. داستان‌های اسطوره‌ای، افسانه‌ ای و تاریخی، سراسر ذکر مردان و زنانی است که با رفتار و کردار خود، نقش ماندگاری یافتند. در ادبیات این مرز و بوم نیز کم نیستند زنانی که با عملکرد مثبت یا منفی خود، به ماندگار شدن نامشان در تاریخ شفاهی و کتبی کمک شایانی کردند. شاهنامه، معتبرترین سند اسطوره‌ای، حماسی و تاریخی - اجتماعی این سرزمین، با آوردن نام زنان بزرگ، و گاه با نقد عملکرد شان، به زن هویتی برجسته‌تر بخشید. فردوسی، روایتگری است که نه تنها کیفیت روایت خود را فدای اندیشه‌های بسته‌ی دوران خود نمی‌کند، بلکه با ورود زنان به صحنه‌های گوناگون داستا‌هایش، رنگ و بویی خاص به آن می‌بخشد.

خانواده جهان شمول ترین نهاد اجتماعی است. منشا جامعه سالم، خانواده سالم است، وارد شدن هر آفت و زوالی به این نهاد و کارکردهای آن، از امور مهم و شایسته می باشد. یکی از مهم ترین آسیب های خانوادگی، طلاق عاطفی یعنی همان زندگی های خاموش است. هدف مطالعه حاضر بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی موثر بر گرایش طلاق عاطفی در بین زنان متاهل شهر اهواز بود، روش تحقیق، پیمایشی و با ابزار پرسشنامه اطلاعات لازم جمع آوری شده است. نمونه تحقیق شامل 384 نفر از زنان متاهل شهر اهواز بود که از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه بندی متناسب انتخاب شده اند.

ارتقای حضور زنان در فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی و برنامه ریزی جهت گسترش مشارکت آنان، بویژه در زمینه های اقتصادی شرطی لازم برای توسعه پایدار است. توانمندی زنان در زمینه های مذکور همواره در طول تاریخ وجود داشته ولی متأسفانه مورد توجه قرار نگرفته و به آن به دیده دقت نگریسته نشده است. این امر در نواحی روستایی که زنان از دیرباز و به طور سنتی در کارهای اقتصادی خانواده مشارکت داشته اند، از ضرورت بیشتری برخوردار است. از این رو در سالهای اخیر تئوریهای مربوط به توانمند سازی زنان رنگ و بوی بیشتری گرفته اند تا به زنان روستایی کمک شود، میزان توانایی خود را در فعالیتهای مختلف و بطور اخص فعالیتهای تولیدی و اقتصادی افزایش دهند. پژوهش حاضر که با روش توصیفی- همبستگی صورت گرفته ، در زمره پژوهش‌های میدانی قرار دارد و داده های مورد نیاز به صورت میدانی جمع آوری شده است.

چکیده: جایگاه و نقش زنان در توسعه کشاورزی و روستایی برهیچ کس پوشیده نیست. بر اساس آمار فائو زنان روستایی حدود 40 درصد فعالیتهای کشاورزی را به خود اختصاص می دهند. با توجه به محور بودن فعالیت های کشاورزی در جریان توسعه روستایی و نقش بسزای زنان روستایی در این زمینه ، توجه به مشارکت زنان در برنامه های توسعه امری ضروری است.

این پایان‌نامه در پیوند جامعه‌شناسی حقوق و جامعه‌شناسی آگاهی طرح می‌گردد و به بررسی نسبت میان دو مفهوم «تحولات خانواده در ایران» و «آگاهی زنان» پرداخته است. این تحقیق با روش کیفی- توصیفی و بر اساسِ روش اسنادی صورت گرفته است. برای این منظور، نوعِ مواجهه‌ی خانواده در ایران با تبعات و آثار مدرنیته، و بسترهای تغییرات اجتماعی حاصل از مواجهه با مدرنیته مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این تحقیق درصدد ارایه‌ی صورت‌بندی‌ای از چگونگی بروز و ظهور آگاهی زنان، ورای امکان‌های پیش‌رو، محدودیت‌های فرارو و نیز چگونگی مواجهه با انقیاد، در بستر تحولات اجتماعی است. تغییرات یادشده در کلان ساختارهای جامعه‌ی ایران، از پَسِ «آگاهی زنانه» با بررسیِ وضعیت ذهنی(تغییر در جهت‌گیری «آگاهی» زنان) و وضعیت عینی، (پیکره‌بندی‌های حقوقی در ارتباط با زنان و خانواده)، مورد تحلیل قرار گرفت.