پایان نامه ها

پایان نامه ها (954)

پایان نامه حاضر در مورد شناخت ساختار انجمنهای زنان از دوران نهضت مشروطه تاکنون می باشد . بطور کلی اهداف تحقیق حاضر عبارت است از توصیف، طبقه بندی و گونه شناسی انجمنهای زنان ، شناخت روند دگرگونی و تبین جامعه شناختی روند تغییر ساختار انجمنهای زنان در سه دوره مشروطه ، پهلوی و انقلاب اسلامی . سوالی که مطرح شد این می باشد ساختار انجمنهای زنان در سه دوره مشروطه ، پهلوی و انقلاب اسلامی (از نظر نقشها ، اهداف ، شبکه روابط سازمان و...) چگونه بوده است و عملکرد و روند تغییر ساختار انجمنها ی زنان در سه دوره مورد نظر با توجه به خرده نظامهای اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی چگونه بوده است ؟ برای این منظور مولفه هایی در نظر گرفته شد که به عنوان مولفه های درونی انجمنها (توصیف نیروی انسانی ، سلسله مراتب سازمانی ، اهداف ، شرح وظایف و ... ) و مولفه دوم روابط بیرونی انجمنها در نظر گرفته شد و از نظریه های مکتب ساختی – کارکردی با تأکید بر دیدگاه خرده نظامهای پارسونز به عنوان چارچوب نظری استفاده شد .

تحولات سیاسی- اجتماعی سال‌های پس از مشروطه و دوره رضاشاه، زمینه ساز تربیت بانوانی شد که در دوره محمدرضا پهلوی، ‌مطالبات حقوقی زنان را طرح و پیگیری نمودند. تلاش‌های این بانوان، طی سالهای1320 تا1340 هـ..ش در سطح جامعه با اقبال کمی روبرو شد. تلاش‌های برخی دولت‌های وقت هم که در راستای طرح مطالبات حقوقی زنان گام‌هایی برداشتند از سوی جامعه مردسالار و سنتی ایران پس زده شد و تا حدود زیادی بی نتیجه ماند. از سال 1341 هـ..ش و با آغاز اصلاحات،‌ موضوع حقوق بانوان با اقبال بیشتری مواجه شد، بطوریکه انقلاب سفید دگرگونی‌های قابل توجهی را در این زمینه ایجاد نمود و برخی مصوبات در زمینه حقوق سیاسی و اجتماعی بانوان در سطح مجلس شورای ملی به تصویب رسید. پایان نامه پیش روی در صدد است تا ضمن بررسی تلاش‌های بانوان در میانه سال‌های 1320 تا 1346 برای طرح مطالبات حقوقی شان، به تاثیر تحولات سیاسی- اجتماعی این سال‌ها، بر بهبود وضعیت حقوقی زنان بپردازد.

 هدف این پژوهش بررسی نقش اشتغال زنان در توسعه روستایی با تاکید بر متغیرهای موثر(فردی،اقتصادی و اجتماعی)در دهستان کارده واقع در بخش مرکزی شهرستان مشهد می باشد . روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی است و براساس مطالعات پیمایشی وکتا به خانه ای اطلاعات لازم جمع آوری شده .با استفاده از فرمول کوکران 238زن روستایی بعنوان حجم نمونه از 8 روستای نمونه دهستان کارده انتخاب و با روش نمونه گیری تصادفی مورد پرسش قرار گرفتند.برای توصیف وتحلیل داده ها از نرم افزارهای آماریspss،excel و آزمونهای پارامتری نظیر t استیودنت و آنالیز واریانس یک طرفه وآزمونهای ناپارامتری نظیرویلکاکسون یک نمونه ای،آزمون من ویتنی و آزمون کروسکال والیس استفاده شده است.با توجه به نتایج پژوهش، بین اشتغال زنان و بعد اقتصادی روستا و همچنین بین اشتغال زنان و رضایت از کار و بهبود کیفیت زندگی رابطه معنی داری وجود دارد. ولی بین اشتغال زنان و سواد، بعد خانوار ،تمایل به مهاجرت ومشارکت سیاسی آنان رابطه معنی داری وجود ندارد . کلیدواژه ها: 1ـ اشتغال زنان 2ـ سرمایه‌ی اجتماعی 3ـ مشارکت اقتصادی زنان 4ـ توسعه‌ی روستایی 5-دهستان کارده

تلاش زنان در جهت کسب حقوق اجتماعی بیشتر و داشتن جایگاه اجتماعی برابر با مردان ابتدا در کشورهای صنعتی اروپایی آغاز گردید و نام جنبش زنان به خود گرفت .پس از آن و با فاصله کمی این موضوع در کشور های اسلامی خاورمیانه نیز مطرح گردید و به ویژه از سوی طبقه روشنفکر جامعه مورد استقبال قرار گرفت . با بررسی جنبش زنان در دو کشور اسلامی و شرقی ایران و مصر در بین سال های1324ش/ 1945م یعنی پایان جنگ جهانی دوم تا سال1357ش/ 1979م و شروع انقلاب اسلامی ایران می توان به چشم اندازی از تأثیر این تحفه غرب در کشورهای شرقی – اسلامی و چگونگی برخورد این جوامع با آن دست یافت . در همین راستا جنبش زنان ایران و مصر را در تعامل با جریان های سیاسی دراین کشورها در زمان مورد نظر ؛ یعنی ملی گرایی و ناسیونالیسم ، کمونیسم و سوسیالیسم و در آخر، اسلام گرایی، به ویژه در دهه هفتاد میلادی /دهه پنجاه شمسی ،بررسی می کنیم .

این رساله در 6 فصل تنظیم شده است : در فصل اول ؛ به موضوع پژوهش ، مساله ،پیشینه و هدف و ضرورت آن پرداخته شده است . در فصل دوم ؛ در بخش اول در مورد معنای لغوی گرافیک صحبت شده و در بخش دوم و سوم با نگاهی گذرا به تاریخ طراحی گرافیک در ایران و جهان و بررسی موقعیت زنان شاغل در ایران میپردازیم . در فصل سوم ؛ به بررسی فعالیت و اثار زنان طراح گرافیک جهان می پردازیم . در بخش اول با عنوان "دلیل تاکید بر زنان طراح گرافیک" دلیل انتخاب موضوع پژوهش شرح داده شده و تا اینجا مطالب از طریق روش کتاب خانه ای بدست آمده است و در ادامه تقریبا تمامی مطالب به صورت مشاهده ای موردی و از طریق تحقیق میدانی جمع آوری شده است.