پایان نامه ها

پایان نامه ها (1304)

در این پایان‌نامه‌ای که در پیش روی خواننده است، سعی بر آن شده که تشریح (قطع عضو) به حصسب حکم اولیه، حکم تکلیفی آن بیان شود‎۰ در این بخش صور متفاوت اخذ عضو مورد بررسی قرار گرفته و حکم تکلیفی قطع از میت انسان و مردار حیوان در تمام شقوق آن بیان شده است‎۰ سپس پیرامون حکم ثانویه قطع و اغراض آن و حکم مترتب بر هر غرض، به صورت استدلالی به بحث پرداخته و در انتهای بخش، حکم قطع عضو از انسان زنده را برای پیوند معین نموده و در این بخش اقوال مخالف و موافق با هر موضوع با دلایل ارائه شده است‎۰ در بخش دوم موانع موجود بر سر راه پیوند را دسته‌بندی نموده و راه حل موانع با استدلال در اختیار خواننده قرار داده است‎۰ در بخش سوم، فروع متفرقه پیوند را بیان نموده و در انتها پیرامون مرگ مغزی و حکم اخذ عضو از فرد مبتلا به مرگ مغزی به بحث پرداخته است‎۰ بخش آخر نیز متضمن حکم پیوند از دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت می‌باشد‎۰ در این مجموعه سعی شده، در پایان هر مبحث فتاوای فقهای معاصر ضمیمه گردد تا خواننده به سهولت به فتوای فقیه مورد نظر خویش دست یابد‎.

از واژه هایی که در قرآن به کار رفته است واژه ی «جاهلیت» می باشد که در بعضی آیات با تعبیر «ظن الجاهلیة»(آل عمران/154) وگاه با تعبیر «تبرج الجاهلیة»(احزاب/23) ، گاه با تعبیر«حمیة الجاهلیة»(فتح/26) و گاهی نیز با تعبیر«جاهلیة الاولی»(احزاب/33) مورد نقد قرار گرفته است. در اینکه مقصود از این جاهلیت چیست اختلاف وجود داردگروهی بر این باورند مقصود از جاهلیت دوره ی زمانی حدود یک قرن و نیم قبل از بعثت است و عده ای بر این باورندکه مقصود از جاهلیت زمان خاصی نیست بلکه مقصود عقاید،آراء، فرهنگ و رسوم و... خاصی می باشدکه در هر زمانی می تواند اتفاق بیفتد. و آیا این شاخصه ها تنها در عرصه ی اخلاق و عقاید و فرهنگ مورد نقد است یا اینکه ممکن است در هر زمینه ای وجود داشته باشد؟ با مشخص شدن شاخصه های جاهلیت از دیدگاه قرآن می توان این مسأله را روشن کرد که آیا جاهلیت منحصر به دوره ی خاصی از تاریخ و زمینه های خاصی است یا اینکه در هر عصری و در زمینه های متعددی قابل تحقق می باشد. آیات فراوانی منطوقاً و مفهوماً به این موضوع مربوط می شود. لذا، این پژوهش با رویکردی تفسیری، شاخصه های تفکر جاهلی را در همه ی قرآن کریم پی گیری خواهد کرد و با تحلیل و تفسیر آیات متعددی از قرآن(چه به صورت مستقیم و به عنوان بحث اصلی، و چه به صورت شاهد و مؤید مورد تحقیق و تحلیل قرار خواهد داد و در مجموع با بهره گیری از منابع معتبر، به بررسی و مطالعه ی (مسأله محورانه) دربیش از 200 آیه ی قرآن خواهد پرداخت.

موضوع بحث پژوهش حاضر، بررسی تحلیلی افسردگی در کودکان است‎۰ این بررسی با استفاه از روش 'مطالعه موردی' صورت پذیرفته‎۰ گام‌هائی که در این راستا برداشته شده به صورت زیر نشان داده می‌شود‎۰ الف- شناسائی دانش‌آموز مشکل‌دار، ب- مشاهده مقدماتی رفتار، ت- تهیه شرح حال، ج- انجام مصاحبه، د- ارائه برداشت ابتدائی، ر- تکمیل اطلاعات، ه- گزارش آزمون‌های روانشناختی، م- سنجش اطلاعات گردآوری شده، ح- تجزیه و تحلیل علل اختلال، ل- تحلیل محتوائی اختلال، ص- نتیجه‌گیری و ارائه تعریف چند مفهوم، در مبحث نتایج کلی به نقش 'محرومیت' در افسردگی کودکان، سیستم کنترل در خانواده‌های افسرده، تعریف 'تنبیه'، 'قهر' و رابطه آن با افسردگی، مفهوم 'طرد'، چند عامل که به نظر می‌رسد پیش‌بینی‌کننده افسردگی باشد و همچنین الگوی محیطی افسردگی در کودکان ایرانی و تعریف آن با استناد به یافته‌های پژوهش حاضر، ارائه می‌شود‎۰ در خاتمه یادآور می‌شود که روانشناسی همانند سایر علوم، زبان و ادبیات خاص خود را دارد که خواننده باید به تدریج با آن آشنا شود‎۰ بنابراین حفظ دقت و امانت در سبک ساده نگارش حمل بر داستانی بودن مطالب نگردد‎۰ امید آنکه این مطالعه بتواند به بررسی جنبه‌هائی از آسیب‌شناسی کودکان و نوجوانان بپردازد‎.

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی خودتنظیمی هیجانی در رابطه بین جو عاطفی خانواده و مهارت های اجتماعی نوجوانان است. این پژوهش به صورت مقایسه ای در بین دانش آموزان دختر مقاطع دوم راهنمایی و سوم دبیرستان انجام گردیده است. به همین منظور ‎452 دانش آموز دختر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای از میان نواحی 1، ‎2 و ‎4 شهر مشهد انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های جو عاطفی خانواده هیل برن، خودتنظیمی هیجانی هافمن و کاشدان و مهارت های اجتماعی ماتسون استفاده شده است. داده های پژوهش با استفاده از روش ها وشاخص های آماری از جمله همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه، تحلیل واریانس چندمتغیره و مدل معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفتند. بر اساس یافته ها، متغیرهای جو عاطفی خانواده، خودتنظیمی هیجانی و مهارت های اجتماعی به صورت دو به دو با یکدیگر رابطه دارند و میزان آنها در اوایل نوجوانی تفاوت معناداری با اواسط آن دارد. همچنین، نتایج نشان دادند که مدل کلی نقش خودتنظیمی هیجانی در رابطه بین جو عاطفی خانواده و مهارت های اجتماعی در دو مقطع سنی متفاوت است و در اواسط نوجوانی برازش مناسب تری نسبت به اوایل آن دارد.

قتل در فراش یعنی هرگاه شوهر، مردی را در حال زنا با همسرش مشاهده کند، میتواند هر دو آنها را به قتل برساند و به واسطه قتلی که انجام داده گناهی بر او نیست. این حکم، نظر مشهور فقهای امامیه است، و دلیل اصلی این حکم روایات وارده در این باب هستند. نظر فقیهان اهل تسن ن نیز همین است و قتل زوجه و مرد اجنبی در حال زنا را جایز میدانند. اما در مقابل این نظرها، نظر مخالف هم هست، که ایرادهایی بر حکم قتل در فراش وارد کرده است. اما نگارنده پس از بیان دیدگاهها و دلایل دو طرف و تبیین نظرهای آنها قائل به عدم قتل زوجه و جایگزین کردن مجازاتهای دیگر میباشد. مورد کاربردی قتل در فراش که به عنوان ماده ‎856 قانون مجازات تصویب شده است، نیز آمده است. این پژوهش با روشی توصیفی و تحلیلی، با به کارگیری ابزار کتابخانهای و نرم افزارهای جامع فقهی صورت گرفته است.