پایان نامه ها

پایان نامه ها (949)

خانواده به لحاظ ساختار کوچکترین واحد اجتماعی و در عین حال هسته اصلی جامعه است.برخی از افراد خانواده نظیر زنان و کودکان به دلیل ساختار زیست شناختی ،جسمی ،روحی و روانی استعداد و پیش زمین? بزه دیده شدن را دارند و آماج مطلوبی برای بزهکاران به شمار می آیند.هر چند که اصل برابری افراد در برابر قانون به عنوان یکی از اصول بنیادین به ویژه در نظام کیفری پذیرفته شده است، اما قانون گذار باید با توجه به بالا بودن ضریب آسیب پذیری برخی افراد ،سیاست متمایز و جداگانه ای را برای حمایت از آن ها اتخاذ کند. اما گاه قانون گذار از اتخاذ سیاست جنایی افتراقی نسبت به این افراد غفلت می ورزد به گونه ای که در قوانین مربوط به خانواده ما یا با معضل فقدان قانون گذاری افتراقی مواجه هستیم یا با پراکندگی و تشتت مواد. گذشته از معضل فقدان قانون گذاری افتراقی گاه با قانون گذاری معکوس(از طریق کاهش هزینه کیفری بر روی آنها)مواجه هستیم.

چکیده یکی از ویژگیهای تحولات علوم جنایی این است که پس از ملحوظ داشتن عمل مجرمانه و شخصیت مجرم توجه خود را به زیان دیده جرم معطوف می نماید.این تحول موجب پیدایش علمی نوین به نام بزه دیده شناسی شده است که بزه دیده از جرم را مانند مجرم مورد بررسی قرار می دهد.بزه دیده شناسی زنان به عنوان شاخه ای از علم بزه دیده شناسی در صدد ایجاد سیاست جنایی مطلوب وآرمانی است که در آن زنان مورد توجه ویژه سیاستگذاران قرار گیرند. زنان به علت ویژگیهای جنسیتی و زیست شناختی استعداد و پیش زمینه بزه دیده واقع شدن را دارند و آماجهای مطلوبی برای بزهکاران می باشند، بنابراین اتخاذ یک سیاست جنایی که حمایتهای ویژه ای ازآنها به عمل بیاورد ضروری است.

این پایان نامه با هدف بررسی و نقد سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در خصوص بازپروری زنان بزهکار نگارش یافته است. «جنسیت» از عوامل تاثیرگذار در مسئله بزهکاری است. زنان بعلل متفاوت از مردان مرتکب جرم می گردند و«حالت خطرناک» آنان معمولاٌ کمتر از مردان ارزیابی می شود و «نیازهای جرم زای» آنان نیز متفاوت از همتایان مردشان است. زنان بزهکار معمولاً دچار مشکلات مالی، فاقد مهارت های شغلی، معتاد به مخدر، دارای منش ها و معاشران ضد اجتماعی و بزهکار و دچار مشکلات روانی و شخصیتی اند. بنابراین بنا بر اصول سه گانه بازپروری( اصل خطر، اصل نیاز، اصل منطبق سازی)، لازم است قوانین و برنامه های متناسب با ویژگی ها و نیاز های آنان تدوین و اجرا گردد. با این وجود سیاست جنایی ایران در بازپروری زنان بزهکار بر پایه نظام جنسیتی نیست؛ تعداد قوانین ناظر به بازپروری اندک و بطور عام و با توجه به نیاز های مردان بزهکار تدوین یافته اند.

جهانش جنبه های گوناگونی از زندگی انسان را تحت تاثیر خود قرارداد که بخش اقتصاد پیشتازترین و مهمترین آنهاست. جهانش اقتصاد وسیله ای است که کشورهای در حال توسعه می توانند از طریق آن نیازهای خود را برآورده کرده و در مسیر توسعه گام بردارند. این پدیده حاکی از کم شدن موانع بازرگانی بین الملل و افزایش خصوصی سازی و سرمایه گذاریهای بین المللی و لذا افزایش نقش شرکت های چند ملیتی در اقتصاد جهانی است. از سوی دیگر زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشورهای توسعه یافته بخش قابل توجهی از جمعیت فعال این کشورها را تشکیل می دهد. و به اقتصادهایشان رونق دو چندان بخشیده اند. لذا پایان نامه در صدد است تا تاثیر یک مولفه مهم جهانی را بر وضعیت شغلی زنان و تبعات ناشی از آن مورد بررسی قراردهد.

حوزه عمومی واژه ای نو در سپهر سیاسی به شمار می رود که از زمان عصر روشنگری مطرح گردید. دلیل اهمیت یافتن آن این است که امروزه، این حوزه به عنوان خاستگاه افکار عمومی بوده و بر حوزه سیاست اعمال نفوذ می کند. حوزه عمومی در غرب ابتدا در دربار پدید آمد و پس از انتقال قدرت از دربار به مردم، به جامعه منتقل گردید و حوزه عمومی سیاسی از بطن حوزه عمومی ادبی سر برآورد. روند شکل گیری، توسعه و تکامل حوزه عمومی در ایران متفاوت از غرب طی شده است. هر چند که در ابتدا، همزمان با پدید آمدن این حوزه در غرب، قهوه‌خانه‌های ایران در عصر صفوی پدیرای اقشار مختلف مردم بودند که در آن محیط به گفتگو، تعامل و نقد قدرت می‌پرداختند. با این حال ویژگی جامعه ایرانی شامل ساخت سیاسی (استبداد حاکم) ساخت اجتماعی (جامعه شبکه‌ای) ساخت اقتصادی ساخت فرهنگی (نظام مردسالار و بافت مذهبی) و حتی جغرافیای این سرزمین همه و همه باعث گردیدند تا حوزه عمومی در ایران مسیر دیگری را در پیش گیرد.