پایان نامه ها

پایان نامه ها (954)

چکیده در جامعه امروز ایران، نهاد خانواده همچنان منبع اصلی ارضای بسیاری از نیازهای افراد، اعم از نیازهای اقتصادی، اجتماعی و... بوده و منبع و مأمنی بی‌بدیل برای افراد به شمار می‌رود. چارچوب نظری تحقیق براساس تلفیقی از دیدگاه‌های مبادله، نظریه‌های همسان همسری و نظریه نیازها تدوین گردیده است. تحقیق به روش پیمایش و با استفاده از ابزار پرسشنامه صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل دو گروه از زنان است: زنان مراجعه کننده به بهزیستی در شهرستان بابلسر و زنانی که به بهزیستی مراجعه نداشته‌اند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهند که: میزان اختلاف زنانشویی در بین 8/44 درصد کل پاسخگویان در حد پائین، 8/32 درصد آنها در حد متوسط و 4/22 درصد در حد بالا بوده است. میزان نارضایتی جنسی 3/10 درصد پاسخگویان در حد پائین، 4/53 درصد آنها در حد متوسط و 2/36 درصد در حد بالا بوده است. همچنین یافته‌های تحلیلی نشان می‌دهند که هر چقدر میزان نارضایتی جنسی بیشتر بوده است. میزان اختلافات زناشویی نیز افزایش یافته است. هر چقدر اختلاف در سطح دینداری زوجین بیشتر بوده، میزان اختلافات زناشویی نیز بالا رفته است. وضعیت مالی افراد تأثیری بر میزان اختلافات زناشویی آنها نداشته است. همچنین همسانی یا ناهمسانی قومی نیز تأثیری بر میزان اختلافات زناشویی نداشته است. اجباری نمودن دوره آموزش ویژه روابط جنسی همسران برای جوانان در شرف ازدواج، برگزاری کارگاه‌های آموزشی به منظور افزایش آگاهی افراد جامعه و انتشار و پخش بروشورها و کتابچه‌های آموزشی در بین متأهلین، ایجاد و گسترش مراکز مشاوره در زمینه مسائل جنسی و اشاعه فرهنگ مراجعه به مشاور در زمینه مسائل جنسی از طریق رسانه‌های جمعی از جمله پیشنهاداتی هستند که می‌توان آنها را به منظور کاهش میزان اختلافات زناشویی در میان جامعه مورد بررسی ارائه داد.

چکیده در فصل اول کلیات و مباحث مقدماتی بحث مطرح و در فصل دوم اصول موضوعه و مبانی اسلام در مسئله زن بیان گردید و سپس در فصل سوم تحت عنوان احکام اشتغال دیدگاه اسلام در مورد زن و مسائل مرتبط با موضوعات اجتماعی و اقتصادی پیرامون او (با توجه به مبانی و اصول موضوعة فصل دوم) و در نهایت اشتغال زنان مطرح و دیدگاه‌های فقهی در این زمینه نیز بیان شد و در فصل چهارم چرایی اشتغال زنان در عصر کنونی مورد توجه قرار گرفت و در فصل پنجم آثار و پیامد‌های مثبت ومنفی اشتغال زنان در حوزة فرد اجتماع و خانواده به تفصیل مورد بحث واقع شده است و در نهایت در خاتمه با توجه به مباحث مطرح شده در فصول پنج‌گانه و دیدگاه اسلام که ماحصل آن عدم مخالفت اسلام با کار زن و فعالیت اقتصادی او و قائل شدن حق مالکیت برای آنچه که زن در اثر فعالیت اقتصادی بدست می‌آورد به صورت حکم اولیه، ابتدا به قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام، دیدگاه‌های مقام معظم رهبری راجع به اشتغال زنان و فعالیت‌های اقتصادی آنان پرداختیم و سپس با توجه به همه مباحث مطرح شده، راهکارهای عملی و پیشنهادهای متنوعه‌ای ارائه شد که مجموعاً شامل: 7 پیشنهاد و 5 راهکار کلی و عملیاتی و نزدیک به 20 اقدام عملی را مطرح نمودیم. سعی کردیم در ارائه پیشنهاد‌ها و راهکار‌ها واقعیت جامعه، دیدگاه‌ها و حدود و ثغور ملاحظات شرعی و قانون اساسی و سیاست‌های کلی و دیدگاه‌های مقام معظم رهبری در نظر گرفته شود تا ضمن استفاده از پتانسیل عظیم جامعة زنان جهت توسعة همه جانبة کشور اسلامی، کانون مهم و محوری خانواده دچار مخاطره و آسیب نشود و تربیت نسل‌های آینده در دامن پرمهر مادران نیز تحقق و ضمناً بانوان محترم جامعه از خدمات تخصصی مورد نیاز خود از سوی متخصصان تحصیل کردة زن بهره‌مند شده و جامعة اسلامی از حضور مؤثر زنان مؤمن در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی بهره‌مند شوند. ان شاء الله.

چکیده عده نگه داشتن زنان به دو دلیل حائز اهمیت است؛ یکی اینکه عده نگهداشتن زنان باعث جلوگیری از اختلاط انساب و آشفتگی کانون خانواده می گردد که این امر (اختلاط میاه) منشأ بروز بسیاری از شقاوت ها بوده و جامعه را به سوی تباهی می کشاند. دوم اینکه عده فرصتی است برای فراهم ساختن امکان بازگشت زوجین به نکاح، که این مسئله می تواند نقش بسزایی در سلامت جامعه داشته باشد. از سوی دیگر، احترام به خانواه و وفاداری زن به همسرش ایجاب می کند که به خاطر فوت او عده نگه دارد. در این میان، یکی از مسائل مهم جامعه امروز بحث فقهی عده است. نویسنده در پایان نامه حاضر تلاش می نماید به این سؤال پاسخ دهد که عده به عنوان یک موضوع فقهی در قرآن و روایات از چه حکمی برخوردار است؟ حکمت آن چه می باشد؟ و شامل حال چه اقسامی از زنان می گردد و شامل حال چه دسته ای از زنان نمی باشد. روش تحقیق پایان نامه کتابخانه ای است. نویسنده مطالب خود را در دو بخش کلیات و اقسام و احکام عده تقسیم بندی کرده است. بخش اول شامل فصول تعاریف و فلسفه تشریع عده می باشد. بخش دوم نیز به سه فصل عده طلاق و احکام آن، عده وفات و احکام آن و فصل ملحقات اختصاص دارد.

چکیده خشونت جنسی از جمله خشونت‌های قدمت‌دار علیه زنان و دختران است که البته بواسطه پوشیدگی موضوع، اخیرا در مرکز توجه پژوهشگران حوزه‌های مختلف قرار گرفته است. از جمله دلایل پرداختن به این موضوع، ریشه‌یابی معضلاتی و عوارض اجتماعی است که یکی از دلایل اتفاق آن‌ها، خشونت است. از جمله این عوارض می‌توان به مشکلات جسمی و روانی، فرار از خانه (زنان متأهل و دختران) خود‌کشی، همسر‌کشی، روسپیگری، ارتکاب جرایم و مواردی از این دست اشاره کرد.این پژوهش بطریق کتابخانه‌ای و با بررسی منابع داخلی و خارجی موجود در حوزه خشونت علیه زنان به منظور معرفی اهمیت مساله، به جمع‌آوری مطالب مربوط به خشونت جنسی و عوارض آن پرداخته است. تمرکز بعدی در این بررسی جمع‌آوری آمار‌های موجود از کیفیت و کمیت خشونت جنسی است. در این پژوهش از پنجاه نفر از زنان خشونت دیده که به روش گلوله برفی انتخاب شده‌اند، استفاده شده است. ابزار تحقیق این پژوهش پرسشنامه خودساخته محقق با تائید اساتید مربوطه بوده است. نتایج بیانگر آن است که وابستگی اقتصادی، بی‌توجهی به شخصیت و تمامیت زن، باور‌هایی چون تملک زن در کنار کاهش معیار‌های اخلاقی و تماشای تصاویر و فیلم‌های مستهجن در بروز این نوع خشونت بر زنان متاهل و دختران بیشترین تأثیر را داشته است.

چکیده هدف: پژوهش حاضر با هدف معرفی شاخص‌ها و ویژگی‌های خانواده کارآمد از دیدگاه اسلام و ساخت پرسشنامه آن براساس معارف دینی به دست آمده از منابع معتبراسلامی طراحی و اجرا شده است. روش: شاخص‌ها و ویژگی‌های به روش توصیفی تحلیلی به صورت جزئی و تفصیلی از آیات و روایات مربوط به خانواده استخراج و ارائه شده است. براساس ویژگی‌های استخراج شده، فرم اولیه پرسشنامه سنجش خانواده با 120 گویه طراحی گردید و پس از تأیید ساختار محتوی توسط کارشناسان خانواده در نمونه 238 نفری اجرا شد. پس از تحلیل نتایج اجرای اولیه، پرسشنامه مورد بازنگری قرار گرفت و 40 سوال حذف شد. پرسشنامه اصلاح شده در نمونه 500 نفری که به روش تصادفی ساده از جامعه کارکنان متأهل مراکز و مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فرهنگی استان قم انتخاب شده بود، اجرا گردید. برای اثبات روایی تفکیکی، پرسشنامه توسط 94 نفر که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده از خانواده‌های ناکار‌آمد مراجعه کننده به 12 مرکز مشاوره و دادگاه خانواده استان قم انتخاب شده بودند، تکمیل گردید. یافته‌ها: نتایج تحلیل عاملی پاسخ‌های آزمودنی‌ها حاکی از آن بود که پرسش‌نامه سنجش کارآمدی خانواده براساس 02/24 درصد واریانس کل دارای سه عامل زیربنایی «اخلاقی»، و «بینشی» و «حقوقی» است و از روایی مطلوب سازه برخور‌دار است. روایی محتوایی سوال‌ها 86/0 برآورد شده است. همبستگی ارزیابی کارشناسان براساس محاسبه ضریب همبستگی همخوانی تطابقی کندال 94/0 بدست آمد. نتایج آزمون t نشان داد که تفاوت معنا‌دار بین دو گروه نمونه خانواده کارآمد و ناکارآمد وجود دارد، پرسشنامه دارای روایی تفکیکی است و می‌تواند این دو را از یکدیگر تفکیک نماید.اعتبار پرسشنامه از طریق روش ثبات درونی محاسبه شد. آلفای کرونباخ کل پرسشنامه 89/0، شاخص بینشی 85/0، شاخص اخلاقی 89/0 و حقوقی 76/0 می‌باشد. همچنین اعتبار پرسشنامه از طریق دو نیمه‌کردن با روش اسپیرمن براون و گاتمن 83/0 بدست آمد.نتیجه‌گیری: ارزیابی پرسشنامه‌ سنجش خانواده کارآمد نشان داد که این پرسشنامه دارای عوامل زیربنایی همبسته برای سنجش شاخص‌ها و ویژگی‌های خانواده کارآمد می‌باشد، از روایی و اعتبار مطلوب برخور‌دار است؛ لذا می‌توان از آن در حیطه‌های تحقیق و درمان استفاده کرد.