کتب

کتب (148)

مقدمه

از آفرینش انسان سالیانی بی شمار گذشته و از هبوط آدم و حوا و ورود آنان به زمین و انتخاب پوششی که بدن هایشان را بپوشاند نیز سالیانی -که هنوز به شمارش نیامده- می گذرد. قصه حجاب و پوشش با داستان خلقت انسان که ابتدا لباسی بهشتی داشت و پس از هبوط از بهشت به برگ درختان پناه آورد و با پوشیدن ، این نیاز فطری خویش را برآورده  ساخت، پیوندی نا گسستنی دارد.ظهور ادیان الهی و تشریع حکم حجاب نیز برای این نیاز فطری ، چارچوب مشخص کرد و محدوده ارتباط با محرم و نامحرم و مرزها تبیین نمود.

در این مقاله نویسنده ی محترم ضرورتاً به مسئله ی چگونگی تحقق حق رأی زنان می پردازد و به نقطه نظرات نیروهای سیاسی و اجتماعی ایران در این مورد اشاره می کند. در این رابطه تأکید بر این نکته اهمیت دارد که موضعگیری هر نیروی سیاسی و اجتماعی نسبت به این یا هر موضوع اجتماعی دیگری را می باید متناسب با شرایط مشخصی که موضعگیری ها اتخاذ شده است مورد داوری قرار دارد. مخالفت اپوزیسیون مذهبی با اقدامات محمدرضا شاه از جمله اعطای حق رأی به زنان کاملاً جنبه ی سیاسی داشته و نباید به عنوان مخالفت عام، کلی و اعتقادی با چنین حقی در نظر گرفته شود. چرا که در آن دوره تمامی نیروهای اپوزیسیون اعم از چپ و مذهبی به دلایل سیاسی با هر نوع اقدام شاه در جهت احقاق حقوق زنان مخالفت می ردند. زیرا آنان معتقد بودند که اعطای چنین حقی توسط شاه صرفاً در جهت تحکیم پایه های حاکمیت کارکرد دارد و عملاً به اعتلای حقوق زنان منجر نخواهد شد زیرا اعطای حق راستین برای زنان را در چهارچوب فکری و ماهیت حکومت پهلوی نمی دیدند.

 

یکی از مسائلی که امروزه براي نسل جوان، پرسشگر- به خصوص دانشجویان و زنان- مطرح است، مسئله" فمینیسم " و جنبش هاي مدّعی طرفداري از حقوق زنان است. در این رابطه پرسش هاي چندي ممکن است رخ نماید: اگر زنان مانند مردان انسان اند، پس چرا حقوق نابرابري دارند؟ آیا این تفاوت ها، مؤید نگرش تبعیض آمیز اسلام بین زن، مرد و بر خلاف عدالت نیست و..؟ بر این اساس، براي شناخت دقیق "فمینیسم، " نخست به مفهوم و ماهیت جریانات دفاع از حقوق زنان و انگیزه هاي آنها اشاره...

صفحه30 از30