چکیده

گفتمان آيات قرآن كريم با چينش دقيق دال ها، تاليف بي نظير عبارت ها و درنتيجه، عمق مدلول ها سبب شده مفسران گوناگون بنا به توان علمي و رويكرد عقيدتي خود، تفسيرهاي گوناگوني از آيات ارائه دهند كه البته فقط خوانش درستي (تفسيري) پذيرفتني است كه مطابق با روح هدايتگر قرآن صورت گيرد. اين نوشتار در نظر دارد با روش توصيفي– تحليلي، به تحليل گفتمان آيات نخست (16-32) سوره مريم بپردازد كه به شخصيت حضرت مريم (س) در تعامل با عرف و عفاف توجه دارد. اين مقاله صورت هاي زباني و سطوح گوناگون معاني، بافت موقعيتي و سياق آيات را بررسي مي كند و ضمن تاكيد بر پيوند تنگاتنگ آيات از لحاظ ساختار متني مي كوشد با بهره از الگوهاي تحليل گفتمان، با استناد به خود آيات و گفتمان مطرح در آنها، به بازكاوي مفاهيم قرآني بپردازد. اين بررسي روشن مي سازد سازواره هاي زباني اين دسته از آيات در عين انسجام ساختاري وموضوعي، براساس فراكاركرد انديشگاني و بينافردي پايه ريزي شده اند.گفتمان مريم (س) جهت تحقق كنش ايماني وي در تعامل با عرف و تاكيد بر اهميت حفظ عفاف شكل گرفته است. در گفتمان اين بانوي نمونه، عفت و تعامل با عرف محور انسجام بخش عام و سازنده صورت هاي زباني و جهت دهنده كنش هاي گفتاري آيات محسوب مي شوند.

منتشرشده در مقالات

حقوق انسانی همواره مورد مطالعه و توجه اندیشمندان بوده است چنان که مقولهء حقوق، منشأ خیزش حرکت های حق طلبانه و یا در نقطه مقابل مورد تحریف دستگاه های حاکم در نظام های دیکتاتوری قرار گرفته است روشن است که اگر خواسته باشیم فهرستی از حقوق هر یک از زن و مرد ارائه دهیم قبل از آن لازم است دیدگاه خود را از هویت هر یک بیان نماییم هیچ رهیافت عملی چه از زاویه حقوق و چه از سایر زوایا از نگاهی تئوریک و پیشین نسبت به انسان اعم از مرد و زن جدا نیست بر این اساس است که کنوانسیون محو تبعیض همانند سایر کنوانسیون های بین المللی ابتدا نگاه خود را به زن به عنوان موجودی مشابه مرد بیان می دارد و پس از بیان مبانی مورد نظر، قوانین و پیشنهادات خود را با تفسیر خاصی که از حقوق فطری و طبیعی دارد ارائه می نماید...

منتشرشده در مقالات

پژوهش حاضر با هدف بررسي تفاوت تصور از خدا در ميزان مذهبي بودن والدين و منابع متفاوت شناخت ديني طراحي و اجرا گرديد. از ميان دانشجويان چهار رشته دندان پزشكي، علوم انساني، برق و كامپيوتر و معماري دانشگاه شهيد بهشتي تعداد 374 نفر دانشجو (177 پسر و 197 دختر) به عنوان نمونه طبقه اي نسبتي در دسترس انتخاب شدند، پرسشنامه هاي تصور از خدا (مظاهري و همكاران، 1384؛ بازسازي مقياس لارنس، 1997)، ميزان مذهبي بودن والدين (گرنكويست، 1998) و پرسشنامه محقق ساخته (در خصوص منابع متفاوت شناخت ديني) تكميل شد. نتايج تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آزمون تحليل واريانس يكراهه نشان داد كه ميانگين تمامي خرده مقياس هاي تصور از خدا در مواردي كه آزمودني ها ميزان مذهبي بودن هر دو والد خود را بالا ارزيابي كرده اند، بالاتر است. در پاسخ دهندگاني كه ميزان مذهبي بودن والدين خود را در سطح بالايي ارزيابي كرده اند، تفاوت زيرمقياس هاي «تاثيرپذيري»، «مشيت الهي» و «حضور» آزمون تصور از خدا با آزمودني هايي كه ميزان مذهبي بودن والدين شان در سطح پايين است، معنادار بود. بنابراين كيفيت تصور از خدا در افرادي كه ميزان مذهبي بودن والدين شان بالاتر است، مثبت تر مي باشد. پژوهشگران ميزان مذهبي بودن والدين را به عنوان جنبه اي از جامعه پذيري ديني براي فرزندان، و مهم ترين عامل پيش بيني كننده تصور فرد از خدا مي دانند. هم چنين تجزيه و تحليل دقيق تر داده ها نشان داد كه در تصور از خدا به عنوان حامي، در دسترس، مراقب، راهنما و پاسخگو نيز بين دو گروه (سطح مذهبي هر دو والد بالا و سطح مذهبي هر دو والد پايين) تفاوت هاي معناداري وجود دارد، طوري كه در گروهي كه ميزان مذهبي بودن هر دو والد بالاتر است تصور از خدا مثبت تر، و در گروهي كه ميزان مذهبي بودن هر دو والد پايين تر است تصور از خدا منفي تر است. داده ها هم چنين نشان داد تصور از خدا در منابع شناخت ديني مختلف، متفاوت است. تفاوت نمرات زيرمقياس هاي «تاثيرپذيري»، «مشيت الهي»، «پذيرندگي» و «حضور» تصور از خدا در شرايطي كه كسب اطلاعات از طريق خانواده باشد، به طور معناداري بالاتر از ديگر منابع اطلاعاتي بوده، مثبت ترين تصور از خدا در اين گروه جاي گرفته است.
كليد واژه: تصور از خدا، شناخت ديني، ميزان مذهبي بودن والدين

پژوهش حاضر با هدف بررسي تفاوت تصور از خدا در ميزان مذهبي بودن والدين و منابع متفاوت شناخت ديني طراحي و اجرا گرديد. از ميان دانشجويان چهار رشته دندان پزشكي، علوم انساني، برق و كامپيوتر و معماري دانشگاه شهيد بهشتي تعداد 374 نفر دانشجو (177 پسر و 197 دختر) به عنوان نمونه طبقه اي نسبتي در دسترس انتخاب شدند، پرسشنامه هاي تصور از خدا (مظاهري و همكاران، 1384؛ بازسازي مقياس لارنس، 1997)، ميزان مذهبي بودن والدين (گرنكويست، 1998) و پرسشنامه محقق ساخته (در خصوص منابع متفاوت شناخت ديني) تكميل شد. نتايج تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آزمون تحليل واريانس يكراهه نشان داد كه ميانگين تمامي خرده مقياس هاي تصور از خدا در مواردي كه آزمودني ها ميزان مذهبي بودن هر دو والد خود را بالا ارزيابي كرده اند، بالاتر است. در پاسخ دهندگاني كه ميزان مذهبي بودن والدين خود را در سطح بالايي ارزيابي كرده اند، تفاوت زيرمقياس هاي «تاثيرپذيري»، «مشيت الهي» و «حضور» آزمون تصور از خدا با آزمودني هايي كه ميزان مذهبي بودن والدين شان در سطح پايين است، معنادار بود. بنابراين كيفيت تصور از خدا در افرادي كه ميزان مذهبي بودن والدين شان بالاتر است، مثبت تر مي باشد. پژوهشگران ميزان مذهبي بودن والدين را به عنوان جنبه اي از جامعه پذيري ديني براي فرزندان، و مهم ترين عامل پيش بيني كننده تصور فرد از خدا مي دانند. هم چنين تجزيه و تحليل دقيق تر داده ها نشان داد كه در تصور از خدا به عنوان حامي، در دسترس، مراقب، راهنما و پاسخگو نيز بين دو گروه (سطح مذهبي هر دو والد بالا و سطح مذهبي هر دو والد پايين) تفاوت هاي معناداري وجود دارد، طوري كه در گروهي كه ميزان مذهبي بودن هر دو والد بالاتر است تصور از خدا مثبت تر، و در گروهي كه ميزان مذهبي بودن هر دو والد پايين تر است تصور از خدا منفي تر است. داده ها هم چنين نشان داد تصور از خدا در منابع شناخت ديني مختلف، متفاوت است. تفاوت نمرات زيرمقياس هاي «تاثيرپذيري»، «مشيت الهي»، «پذيرندگي» و «حضور» تصور از خدا در شرايطي كه كسب اطلاعات از طريق خانواده باشد، به طور معناداري بالاتر از ديگر منابع اطلاعاتي بوده، مثبت ترين تصور از خدا در اين گروه جاي گرفته است.
كليد واژه: تصور از خدا، شناخت ديني، ميزان مذهبي بودن والدين

در برخی ادبیات دینی، احادیث و روایاتی مشاهده می شود که دربردارنده ی این معناست که زنان به لحاظ قوای عقلانی ناقص بوده و نقصشان در این زمینه هم ذاتی است. این گونه از بیان به صورتی تحقیرآمیز زنان را پایین تر از مردان تعبیر می کند؛ چرا که یک متن در حضور یک تقابل گفتمانی معنا می یابد. بررسی سندی این گونه از روایات، تشکیکی جدی را به دست می دهد، اما این پژوهش با گزارشی از بررسی سندی روایات - که توسط بزرگان مطالعات حدیثی انجام شده است- به بررسی دلالی آنها نیز می پردازد. هر دو روش، انتساب احادیث را به امامان معصوم (ع) زیر سؤال م یبرد، اما نگارنده با فرض صحت این روایات هم هنگامی که محتویات آنها را بر ادبیات مطالعات جنسیت عرضه می کند، تقبیحی در آنها در مورد زن مشاهده نمی کند. این مقاله به این نتیجه می رسد که نوع عق لورزی زنانه متفاوت از مردان است و البته با کشف این نوع عقل ورزی و عرضه ی آن بر مکاتب سه گانه ی فلسفی اسلامی مدعی می شود که این نوع از عقلانیت می تواند بالاتر از عقلانیت تجربه گرای مردانه نیز به شمار رود.
کلمه های کلیدی:
• عقل
• شهود عرفانی
• احادیث و روایات
• عقلانیت زنانه
• عقل روشنگری

دوشنبه, 27 دی 1395 ساعت 16:56

نقش فرعی مهریه در ماهیت نکاح

عقد معاوضی، توافقی است که موضوع تعهد آن جنبه ی مالی داشته و بین تعهدات دو طرف حالت تقابل وجود دارد. در مقابل، عقد غیرمعاوضی عقدی است که در آن مبادله وجود ندارد. از این رو، احکام مبتنی بر تقابل در این عقود مطرح نمی شود. مهریه یکی از مهم ترین اجزای عقد نکاح است که بعد مالی آن و برخی احکام عقود معاوضی حاکم بر آن به خصوص حق حبس زوجه سؤالاتی را حول ماهیت معاوضی یا غیرمعاوضی نکاح مطرح کرده است. این تحقیق در نظر دارد به شیوه ی توصیفی و تحلیلی جایگاه مهریه در نکاح و آثار آن را بررسی کرده و بدین ترتیب اعتبار فقهی و حقوقی رأی دیوان عالی را ارزیابی کند. به اجمال می توان گفت، هر چند مهریه جنبه ی مالی دارد، ولی با توجه به سایر احکام، مهریه، ماهیت عقد نکاح را از عقد غیرمعاوضی به عقد معاوضی تبدیل نمی کند.
کلمه های کلیدی:
• نکاح
• حق حبس
• مهریه
• حکم قانون
• معاوضی

بر اساس تبصره ی ماده ی 638 قانون مجازات اسلامی، می توان استفاده کنندگان از پوشش های غیراسلامی که در معابر عمومی ظاهر می شوند را مجازات کرد، این درحالی است که تن نمایی زنان در فضای مجازی که به مراتب آثار مخرب و جدی تری به دنبال دارد فاقد نص صریح در قوانین کیفری است و قاضی برای محکوم کردن، به اطلاقات یا عمومات قانونی یا اصل 167 قانون اساسی استناد می کند. بر این پایه در پژوهش حاضر سعی شده است، با مراجعه به منابع فقهی و حقوقی، تن نمایی و فحشای زنان در فضای مجازی مورد مداقه قرار گیرد و با معناشناسی، بررسی ارکان تشکیل دهنده ی آن، مبانی جر مانگاری و تحلیل قوانین موجود و خلأهای مربوط به این پدیده حدود و ثغور تن نمایی بررسی شود و راه کارهایی برای رفع این خلأها پیشنهاد شود.
کلمه های کلیدی:
• فضای مجازی
• حریم خصوصی
• تن نمایی زنان
• حجاب شرعی
• داده های مجرمانه

در وضعيت كنوني كه جامعه براي پيشگيري از آثار، نتايج و خطرات مربوط به كاهش نسل و جمعيت هزينه هاي گزافي را بر دوش مي كشد، ممكن است بتوان توافق و اجماع نسبي صاحب نظران را براي اجراي برنامه هاي افزايش جمعيت محقق دانست؛ بر همين اساس قانون گذار با اقدامي نه چندان موثر و چاره ساز تلاش كرده برخي قوانين مربوط به تحديد جمعيت را تا حدودي اصلاح كند، اما ضروري است گام هاي تازه و جدي تري را پيمود؛ بر اين اساس نويسندگان در اين مقاله مي كوشند ضمن تبيين برخي سياست هاي تقنيني اسلامي موثر در افزايش جمعيت انساني همچون حمايت هاي پيش از انعقاد نطفه، برخي جلوه هاي حقوق اسلام در اين گستره را آشكار كنند تا زمينه ي ارتقاء بيشتر حمايت هاي قانوني از افزايش جمعيت فراهم و حقوق زوجه به خصوص «حق مادر شدن» نيز طرح شود.
کليدواژگان: سياست جنايي، حيات انساني، جنين، ديه نطفه، جمعيت، اتلاف نطفه

صغير گاه خود مستقلاً مرتكب جنايت عليه ديگري مي شود و گاه تحت تاثير اكراه مرتكب جنايت مي شود. قوانين جزايي قبلي، جنايت عمد و شبه عمد صغير را به منزله ي خطاي محض مي دانست، اما قانون مجازات اسلامي 1392، با حذف واژه ي «به منزله» جنايت صغير را ظاهرا خود خطاي محض مي داند. از سوي ديگر قانون قبلي و فعلي مجازات اسلامي به تبع نظر بيشتر فقها در مورد صبي غير مميزي كه اكراه بر قتل شده، به قصاص اكراه كننده قائل است. گرچه در مورد صبي مميز، قتل را به اكراه كننده منتسب ندانسته، بلكه به صبي مميز (اكراه شونده) منتسب دانسته و عاقله ي او را مسئول پرداخت ديه ي مقتول مي داند. اين انديشه (تفكيك ميان اكراه صبي مميز و غير مميز) در اكراه بر سرقت حدي در قانون مجازات اسلامي 1392 هم به نوعي پذيرفته شده است. اين مقاله با هدف نقد اين دو نكته (خطاي محض دانستن جنايت صغير و تفكيك ميان اكراه صغير غير مميز و مميز) به بررسي فقهي – حقوقي اين مسئله مي پردازد.

کليدواژگان: صبي مميز، خطاي محض، به منزله ي خطاي محض، اقوي بودن سبب از مباشر، اكراه صبي مميز بر قتل

هرگاه مكلف با سوء اختيار، به سرپيچي از اوامر و نواهي شارع ناچار شود، عقاب ناشي از مخالفت با شارع از او نفي نخواهد شد و عملكرد وي اختياري محسوب مي شود و آثار حقوقي و كيفري متناسب با آن، مترتب خواهد شد. اين قاعده كه در كتب فقهي، اصولي و كلامي به قاعده ي «الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار» معروف است قاعد ه اي عقلي است كه در استنتاج برخي از مباني و احكام فقهي كبراي استدلال واقع مي شود و كاربرد زيادي در حوزه ي تكاليف مكلفين دارد. اين مقاله با هدف ايجاد توجه به ظرفيت اين قاعده در بهبود قوانين حوزه ي خانواده و با استفاده از منابع كلامي، اصولي، فقهي و حقوقي به بررسي مفهوم قاعده و رابطه ي آن با برخي از قواعد فقهي مي پردازد و با تحليل موارد كاربرد آن در حوزه ي خانواده، كارگشايي اين قاعده در حل مشكلات ناشي از استنكاف (خودداري) از انجام تكاليف حوزه ي خانواده (تكاليف زوجين – تكاليف والدين) را تبيين مي كند.

کليدواژگان: سوء اختيار، امتناع، والدين، زوج، زوجه، اضطرار، غير مقدور

صفحه1 از54