ب) تاريخ:  19/08/95    ج) ساعت آغاز:6:30    د) ساعت پايان: 8:30

منتشرشده در جلسات و مصوبات

تاريخ:  12/08/95    ساعت آغاز:6:30    ساعت پايان: 8:30

منتشرشده در جلسات و مصوبات

تاريخ:  05/08/95    ساعت آغاز:6:30    ساعت پايان: 8:30

منتشرشده در جلسات و مصوبات

تاريخ:  07/07/95    ساعت آغاز:6:30     ساعت پايان: 8:30

منتشرشده در جلسات و مصوبات

تاريخ:  10/06/95    ساعت آغاز:6:30     ساعت پايان: 8:30

منتشرشده در جلسات و مصوبات

تاريخ:  03/06/95    ساعت آغاز:6:30     ساعت پايان: 8:30

منتشرشده در جلسات و مصوبات

تاريخ:  20/05/95    ج) ساعت آغاز:6:30     د) ساعت پايان: 8:30

منتشرشده در جلسات و مصوبات
چهارشنبه, 14 بهمن 1394 ساعت 15:11

شانزدهمین جلسه شورای دانشنامه زن مسلمان

مشخصات جلسه:

تاريخ:  14/11/94    ساعت آغاز: 6:30    ساعت پايان: 8:30

منتشرشده در جلسات و مصوبات