بررسی متون تاریخی و کتب درسی از نظر میزان توجه به مشارکت سیاسی زنان

مقدمه موضوع جامعه شناسی سیاسی به طور کلی عبارت از بررسی شکاف های جامعه، گروه بندی های اجتماعی ناشی از آن و تأثیر نیروی این گروه بندی های اجتماعی بر عرصه های سیاسی است به این لحاظ، هدف از مطالعه حاضر نیز تأمل در نقش نیروهای ناشی از گروه بندی های برآمده از شکاف های اجتماعی است چرا که…
zan muslim1

سی و سومین جلسه گروه تاریخ دانشنامه زن مسلمان

تاريخ: 95/10/12 ساعت آغاز: 18 ساعت پايان: 20 دستورها: بررسی و تنظیم مداخل مصوب برای واگذاری به نویسندگان این جلسه به بررسی مداخل پیشنهادی از سوی نویسندگان با توجه به رزومه آنان پرداخته شد که سه رزومه به تصویب رسید. همچنین برخی از مداخل زنان مسلمان هند نیز بررسی شد که 6مدخل به تصویب…
zan muslim

سی و دومین جلسه گروه تاریخ دانشنامه زن مسلمان

تاريخ: 95/10/6 ساعت آغاز: 18 ساعت پايان: 20
Default Image

جریان‌شناسی فرهنگی - اجتماعی عصر پیامبر (ص) در پرتو سوره مبارکه توبه

پژوهش حاضر در راستای بهره‌مندی هرچه بیشتر از آیات نورانی قرآن کریم، به معرفی، بررسی و تحلیل جریان‌های مختلف فرهنگی - اجتماعی عصر پیامبر اکرم (ص) در پرتو سوره مباارکه توبه پرداخته است. در این پژوهش، جریان‌های مختلف به دو بخش خارجی و داخلی تقسیم شده‌اند. جریان‌های خارجی،…
سی‌امین جلسه گروه تاریخ دانشنامه زن مسلمان

سی و یکمین جلسه گروه تاریخ دانشنامه زن مسلمان

تاريخ: 29/9/95 ساعت آغاز: 18 ساعت پايان: 20
Default Image

ادبیات اسلامی در دوره پیامبر و خلفاء راشدین

این کتاب به قلم آقای دکتر نایف معروف استاد دانشگاه بیروت در دو باب نگاشته شده است که در باب اول طی سه فصل، در فصل اول نزول قرآن کریم، تحدی قرآن و ناتوانی اعراب از آوردن نظیری برای آیات این کتاب مقدس، تاثیر قرآن بر زبان عربی، ویژگی‌های سبک قرآن و احادیث شریف و در فصل دوم اهمیت…

چهرهء زن در اسطوره و تاریخ بر اساس محتوای شاهنامه و تاریخ بیهقی

چکیده: این مقاله با عنوان « چهره ى زن در اسطوره و تاریخ براساس محتواى شاهنامه و تاریخ بیهقى» به بررسى طبقات زنانِ شاهنامه و طبقات زنانِ تاریخ بیهقى پرداخته است؛ در این راستا زنان شاهنامه در شش طبقه ى زنان عاشق و از جان گذشته، زنان جنگاور و شجاع، زنان دسیسه گر و اهریمن خو، زنان خرد…

زنان نامدار صفوی در عرصه سیاست

چکیده: دوره صفویه همانند بسیاری از ادوار تاریخی قبل از آن ، شاهد تکاپوی زنان در روند حوادث و رویدادهای سیاسی، اجتماعی زمان خود بوده است ر این دوره زنان نزدیک شاهان صفوی چه به لحاظ نسبی و چه به لحاظ سببی- از همان ابتدای تأسیس سلسله صفوی توانستند در حد نفوذ دخالت خود را در امور سیاسی و…
Default Image

زن از نگاه ادبای خراسان قرن چهارم و پنجم هجری

ازآنجاکه حقوق زن در همه جوامع و اعصار بنابرمقتضیات زمان وعوامل فرهنگی وسیاسی جامعه و تنوع مناسبات حاکم برآن دچارتحول ودگرگونی بوده ،سیمای وی راهماره دستخوش تغییرنموده است واین امردرادبیات هردوره به شکلی خاص جلوه گرشده است. بنابراین بررسی سیمای زن ازنگاه ادبای هرعصر،یکی ازراههایی است…

سی‌امین جلسه گروه تاریخ دانشنامه زن مسلمان

تاريخ: 20/9/95 ساعت آغاز: 18 ساعت پايان: 20

بیست و نهمین جلسه گروه تاریخ دانشنامه زن مسلمان

تاريخ: 17/8/95 ساعت آغاز: 7 ساعت پايان: 9

بیست و هشتمین جلسه گروه تاریخ دانشنامه زن مسلمان

تاريخ: 15/8/95 ساعت آغاز: 18 ساعت پايان: 20

بیست و هفتمین جلسه گروه تاریخ دانشنامه زن مسلمان

تاريخ: 2/8/95 ساعت آغاز: 18:30 ساعت پايان: 20:30

بیست و ششمین جلسه گروه تاریخ دانشنامه زن مسلمان

تاريخ: 1/8/95 ساعت آغاز: 18 ساعت پايان: 20

مقالات گروه تاریخ

مشارکت سياسي زنان صدر اسلام

in مطالعات راهبردی زنان، شماره 46

جایگاه حضرت فاطمه (س) در منابع اهل تسنن

in مطالعات راهبردی زنان، شماره 42

جایگاه حضرت فاطمه (س) در منابع اهل تسنن

in مطالعات راهبردی زنان، شماره 42

سیره سیاسی حضرت زهرا در مقام انسان کامل

in مطالعات راهبردی زنان، شماره 39

سیمای حضرت زهرا س در روایات اهل تسنن

in مطالعات راهبردی زنان، شماره 39

روش های تبلیغی حضرت زهرا(ع)

in نامه جامعه، سال 90